Course: Translation Seminar in German 1

« Back
Course title Translation Seminar in German 1
Course code KGS/PK1N
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
 • Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
Introduction into translating. Difference between translating and interpreting. To translate journalistic and administrative texts, to work on on own glossary; students will develop their ability to use all language style opportunities.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Individual study, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat morfologický systém německého i českého jazyka
popsat strukturu německé věty a prorovnat ji s větou českou
disponovat základním povědomím o odlišnostech funkčních stylů
charakterizovat způsoby obohacování slovní zásoby
jmenovat regionální variety německého jazyka a disponovat základním povědomím o jejich odlišnostech
orientovat se v základních lexikografických příručkách jedno- i dvojjazyčných (německých, česko-německých)
professional skills
komunikovat v němčině na úrovni B2/C1 dle SERR
korektně postihnout sdělení psaných (autentických i didaktizovaných) textů v němčině a důležité informace, které podávají
porozumět delšímu souvislému psanému autentickému textu v němčině a vytvořit k němu k glosář s klíčovými pojmy
převádět větné celky z němčiny do češtiny a naopak a aplikovat při tomto procesu poznatky z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky
komunikovat v češtině nejlépe na úrovni rodilý mluvčí, příp. na velmi pokročilé úrovni dle SERR (alespoň B2/C1 - případně komunikovat v němčině na úrovni rodilý mluvčí)
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlovat základní termíny z oblasti translatologie
popsat rozdíly mezi tlumočením a překladem
charakterizovat obecné principy transformace psaného projevu z výchozího jazyka do jazyka cílového
jmenovat metody při práci překladatele
jmenovat tištěné i elektronické lexikografické příručky a orientovat se v odborné překladatelské literatuře
professional skills
aplikovat při překladu obecné principy transformace psaného projevu z výchozího jazyka do jazyka cílového
poučeně a s cíleným využitím lexikografických příruček zpracovat podklady pro vlastní překlad textu
při procesu překladu využít rešerše
aplikovat správné postupy při překladech textů z výchozího jazyka do jazyka cílového
komplexně převést sdělení textů s tematikou komerční praxe z výchozího jazyka do cílového
zohledňovat při překladatelské práci funkční styl výchozího textu
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Multimedia supported teaching
Individual study
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Bausch, K.-R.; Weller, F.-R. Übersetzen und Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main, 1981.
 • Gromová, E.; Hrdlička, M. (edit.). Antologie teorie odborného překladu. Nitra;Ostrava, 2003. ISBN 80-7329-026-X.
 • Hönig, H.; Kußmaul, P. Strategie der Übersetzung. Tübingen, 1982.
 • Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0143-6.
 • Koller, Werner. Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 6. Aufl. Wiebelsheim : Quelle & Meyer, 2001. ISBN 3-8252-0819-2.
 • Kufnerová, Z. Překládání a čeština. Praha. H&H, 1994.
 • Levý, Jiří. Umění překladu. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1963.
 • Meyer, E. Die Übersetzung im neusprachlichen Unterricht. Frankfurt am Main, 1974.
 • Rozsypal, Karel. Němčina pro soudní tlumočníky. 1. vydání. Praha : Všehrd, 1998. ISBN 80-85305-38-0.
 • Tomášek, Michal. Překlad v právní praxi. 1. vyd. Praha : Linde Praha, 1998. ISBN 80-7201-125-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter