Course: Specialized Texts in German 2

« Back
Course title Specialized Texts in German 2
Course code KGS/OT2N
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
 • Smolíková Marie, PhDr.
 • Sander Gerald G., M.A.
Course content
Communicative context Analysis of thought process Language and style analysis Vocabulary, technical terms, foreign words Nominal style, Verbal style Base for mentioned work with text are topical German texts from the area of law.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Textual studies, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
teoreticky vysvětlit lingvistické atributy odborného textu
teoreticky vysvětlit extralingvistické atributy odborného textu
identifikovat lingvistické i extralingvistické atributy odborného textu v němčině
podrobně charakterizovat odborný funkční styl
vysvětlit základní lingvistické termíny potřebné k analýze odborného textu
professional skills
komunikovat v němčině na úrovni B2 dle SERR
číst a chápat v souvislostech německy psané odborné texty (úrovně odpovídající B2 dle SERR)
porozumět odbornému textu ve všech jeho nuancích
rozlišovat mezi jednotlivými druhy stylů odborného textu na konkrétních příkladech německy psaných textů
aplikovat znalosti z oblasti německé morfologie a syntaxe při analýze německy psaných odborných textů
samostatně vytvořit text odborného charakteru v němčině (včetně tvorby prezentace, grafů ap.)
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat obsahovou stránku německy psaného odborného textu z oblasti práva
charakterizovat jazykovou stránku německy psaného odborného textu z oblasti práva
teoreticky vysvětlit lingvistické atributy právního textu v němčině
teoreticky vysvětlit extralingvistické atributy právního textu v němčině
podrobně vysvětlit lingvistické termíny potřebné k analýze odborného textu (zejm. z oblasti práva)
professional skills
porozumět německy psanému odbornému textu z oblasti práva (úrovně B2/C1 dle SERR)
rozlišovat mezi jednotlivými druhy německy psaných odborných textů právního charakteru
aplikovat znalosti z oblasti německé morfologie a syntaxe při analýze německy psaných odborných textů z oblasti práva
aplikovat poznatky o atributech německy psaného právního textu v praxi
rozlišovat mezi jednotlivými druhy stylů právních textů na konkrétních příkladech německy psaných textů
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Skills demonstration
Students' portfolio
assessment methods
Combined exam
Seminar work
Recommended literature
 • Adamzik, K. Sprache: Wege zum Verstehen. Francke: Tübingen - Basel, 2001.
 • Advokátní kanceláře, vydavatelé textů zákonů. Aktuální texty z oblasti práva (zákoníky, smlouvy ap.)..
 • Aleš, M. Německo-český právnický slovník. Praha, 1998. ISBN 80-7201-136-7.
 • Böhme, W. - Fleck, D. - Bayerlein, W. Formularsammlung für Rechtsprechung und Verwaltung. C. H. Beck München, 1997.
 • Creifelds, C. Rechtswörterbuch. München, 2000. ISBN 3-406-46411-4.
 • Horálková, M. Německo-český právnický slovník. 2003. ISBN 80-7335-019-X.
 • Kühn, P. Jura. Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler. Heidelberg, 1992.
 • Roelcke, T. Fachsprachen. 2010. ISBN 978-3-503-12221-9.
 • Sander, G.G. Deutsche Rechtssprache. Tübingen, 2004. ISBN 3-8252-2578-X.
 • Siemon, H. - Funk-Baker, G. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. C. H. Beck: München, 2002.
 • TITSCHER, S.; WODAK, R.; MEYER, M.; VETTER, E. Methoden der Textanalyse.. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998.
 • Weber, S. Recht & Sprache. Chemnitz, 2001.
 • Wettstädt, G. Recht und Rechtswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Klett Stuttgart, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 3 Winter