Course: Specialized Texts in German 1

« Back
Course title Specialized Texts in German 1
Course code KGS/OT1N
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
 • Sander Gerald G., M.A.
 • Smolíková Marie, PhDr.
Course content
Reading and understanding, first impression of the text Text types, text structures Study methods for work with written text Comprehension of information, work with diagram and statistics Lexical analysis of the text Communicative context Text structure and argumentation Argumentation analysis in the text

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat morfologický systém němčiny
popsat specifika německé syntaxe
vyjmenovat zdroje obohacování slovní zásoby
stručně charakterizovat odborný funkční styl
orientovat se v základní terminologii potřebné k lingvistické analýze textu
professional skills
komunikovat v němčině na úrovni B2
globálně porozumět německy psanému odbornému textu
shrnout a vlastními slovy postihnout základní sdělení německy psaného odborného textu
sestavit přehled klíčových pojmů konkrétního německy psaného odborného textu
aplikovat znalosti z oblasti německé morfologie a syntaxe při analýze německy psaných textů
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
teoreticky vysvětlit lingvistické atributy odborného textu
teoreticky vysvětlit extralingvistické atributy odborného textu
identifikovat lingvistické i extralingvistické atributy odborného textu v němčině
podrobně charakterizovat odborný funkční styl
vysvětlit základní lingvistické termíny potřebné k analýze odborného textu
professional skills
číst a chápat v souvislostech německy psané odborné texty (úrovně odpovídající B2 dle SERR)
porozumět odbornému textu ve všech jeho nuancích
rozlišovat mezi jednotlivými druhy stylů odborného textu na konkrétních příkladech německy psaných textů
aplikovat znalosti z oblasti německé morfologie a syntaxe při analýze německy psaných odborných textů
samostatně vytvořit text odborného charakteru v němčině (včetně tvorby prezentace, grafů ap.)
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Skills demonstration
Students' portfolio
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Becker, Norbert; Braunert, Jörg. Dialog Beruf 3 : Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe : Hörtexte. Ismaning : Max Hueber, 1998. ISBN 3-19-041592-7.
 • Becker, Norbert; Braunert, Jörg; Eisfeld, Karl-Heinz. Dialog Beruf 2 : Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. 1. Aufl. Ismaning : Max Hueber Verlag, 1997. ISBN 3-19-001591-0.
 • Buhlmann, R., Fearns, A. Wirtschaftsdeutsch von A-Z. Langenscheidt Berlin-Muenchen, 1999.
 • Německy psaný odborný tisk, odborné instituce z oblasti hospodářství. Aktuální odborné texty z německých novin a časopisů, materiály odborných institucí (např. DIHK).
 • Nicolas, Gerd; Sprenger, Margarete; Weermann, Wolfgang. Wirtschaft - auf Deutsch : Wirtschaftsdeutsch für die Mittelstufe. 1. Aufl. München : Klett Edition Deutsch, 1991. ISBN 3-12-675215-2.
 • Roelcke, T. Fachsprachen. Berlin, 2010. ISBN 978-3-503-12221-9.
 • Schmitz, W.; Martelly, I. Wirtschaft - aus der Zeitung. Klett, München, 1993.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer