Course: Business Correspondence in German 2

« Back
Course title Business Correspondence in German 2
Course code KGS/OK2N
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Course content
The course aims to improve students´ business correspondence writing, lending, banking and insurance. Students will acquire methods and forms of modern communication and main principles of correct business communication, in own business sphere and between business partners. Source of specific competences is especially analysis of didactically modified and authentic business correspondence texts, correction and auto-correction of students´ works.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Individual study, Students' self-study, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozlišit jednotlivé formy obchodní korespondence
charakterizovat v němčině jednotlivé formy obchodní korespondence
vyjmenovat formální zásady psaní obchodních dopisů v němčině
vyjmenovat a identifikovat jednotlivé součásti německy psaného obchodního dopisu
porovnat česky psaný a německy psaný obchodní dopis a identifikovat stylové a formální rozdíly
professional skills
Komunikovat v němčině na úrovni B2
sestavit vlastní obchodní dopis v souladu s formálními zásadami jednotlivých druhů obchodních dopisů
poučeně používat lexikografické příručky při psaní obchodních dopisů v němčině
rozeznat, opravit a příp. přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
sestavit vlastní psaný projev v souladu s obsahovými zásadami jednotlivých druhů obchodních dopisů
analyzovat obsah a strukturu vzorových obchodních dopisů v němčině
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
v němčině popsat specifika jednotlivých forem obchodní
popsat obsahovou strukturu jednotlivých forem obchodní korespondence v němčině
vysvětlit klíčové termíny používané v obchodní komunikaci (zejm. v emailech a dopisech)
charakterizovat obsahově i formálně jednotlivé součásti německy psaného obchodního dopisu
přiřadit k sobě náležité ekvivalentní termíny a ustálené obraty v české a německé obchodní korespondenci
professional skills
na základě analýzy obsahové struktury sestavovat obchodní dopisy v německém jazyce v souladu se všemi formálními zásadami jednotlivých druhů obchodních dopisů
pohotově aplikovat zásady práce s lexikografickými příručkami, portfoliem a ověřováním pomocí internetové rešerše při psaní obchodních dopisů v němčině
analyzovat vlastní komunikáty administrativního funkčního stylu a provádět autokorekturu na základě získaných znalostí
analyzovat obsah a strukturu vzorových i autentických obchodních dopisů
identifikovat jazykové a obsahové nedostatky v komunikátech vytvořených jinými autory a navrhovat vlastní řešení na základě získaných znalostí
při tvorbě vlastních komunikátů zohledňovat stylistická specifika pro administrativní funkční styl
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Collaborative instruction
Students' self-study
Individual study
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Portfolio
Recommended literature
 • Buscha, Anne; Linthout, Gisela. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. Ismaning, 2007.
 • Dudenredaktion. Briefe gut und richtig schreiben. Mannheim, 2006.
 • Dudenredaktion. Moderne Geschäftsbriefe -leicht gemacht. Mannheim, 2008.
 • Dynda, Antonín; Dyndová, Eva. Česko-německá obchodní korespondence. Praha, 1997.
 • Hering, Axel; Matussek, Magdalena. Geschäftskommunikation - Besser schreiben. Kursbuch. Ismaning, 2007.
 • Hering, Axel; Matussek, Magdalena. Geschäftskommunikation - Besser telefonieren. Kursbuch. Ismaning, 2008.
 • Höppnerová, Věra; Matěnová, Jarmila; Gelnarová, Zuzana. Obchodujeme německy. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-86-6.
 • Sachs, Rudolf. Deutsche Handelskorrespondenz - Neu. Ismaning, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Summer