Course: Business German 2

« Back
Course title Business German 2
Course code KGS/NKP2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
 • Sander Gerald G., M.A.
 • Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
Introduction to advanced economic terminology via text analyses, work with diagrams, tables from didactically modified and authentic sources. Students will apply acquired knowledge and skills in discussion concerning specific economic problems (economic problems in EU, situation in European Market, economic status of German speaking countries, comparing to economic situation in the Czech Republic.) Group work on a project, where students will work on chosen economic topic.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Discussion, Students' portfolio, Task-based study method, Individual study, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 13 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní hospodářské termíny v německém jazyce
charakterizovat rysy odborného textu z oblasti ekonomie
porovnat německou a českou terminologii k danému tématu
zasadit vybraný hospodářský problém do širšího kontextu
porovnat hospodářské systémy německy mluvících zemí a České republiky v kontextu Evropské unie
professional skills
komunikovat v němčině na úrovni B2 dle SERR
analyzovat německy psaný odborný text z oblasti ekonomie
analyzovat německy psaný odborný text z oblasti obchodního či pracovního práva
interpretovat obsah odborného textu, grafu, tabulky apod.
formulovat německy vlastní názor na konkrétní problém z hospodářské oblasti
pracovat s terminologií z oblasti ekonomie receptivním i produktivním způsobem
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
orientovat se v německé i české terminologii z oblasti hospodářství, pracovního a obchodního práva
německy vysvětlit zásadní hospodářské termíny
orientovat se v aktuálních otázkách hospodářství německy mluvících zemí
orientovat se v aktuálních otázkách hospodářství Evropské unie
porovnat hlavní tendence v aktuální situaci v ekonomice německy mluvících zemí a České republiky v kontextu Evropské unie
professional skills
použít vhodným způsobem osvojenou terminologii v odborné komunikaci v němčině
používat zásadní hospodářské termíny jak v němčině, tak v češtině
analyzovat po jazykové i obsahové stránce odborný text z oblasti hospodářství a práva
představit a interpretovat konkrétní hospodářský problém
německy formulovat vlastní názor na vybraný problém z hospodářské oblasti, vhodně argumentovat a své myšlenky obhájit
aktivně pracovat na týmovém zpracování zadaného tématu z oblasti hospodářství a v němčině prezentovat výsledky své práce
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Task-based study method
Collaborative instruction
Individual study
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Group presentation at a seminar
Project
Recommended literature
 • Buhlmann, Rosemarie; Fearns, Annelise; Leimbacher, Eric. Wirtschaftsdeutsch von A-Z NEU: Kommunikation und Fachwortschatz in der Wirtschaft. Berlin, 2008.
 • Conlin, C. Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. Stuttgart, 2003.
 • Dudenredaktion. Duden Wirtschaft A-Z. Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag.. Mannheim, 2009.
 • Eismann, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU. Berlin, 2008.
 • Kolektiv autorů. Kommunikation in der Wirtschaft. Plzeň, 2009.
 • Kuß, A. Marketing-Einführung. Grundlagen, Überblick, Beispiele. Wiesbaden, 2001.
 • Pucharski, Astrid; Unger-Ullmann, Daniela. Wirtschaftsdeutsch von A bis CZ: Ein kommunikativer DaF-Reader für die Mittel- und Oberstufe. Brno, 2001.
 • Thiele, P. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch NEU. Training zum Test WiDaF. Berlin, 2008.
 • WÖHE, G., KISLINGEROVÁ,E. Úvod do podnikového hospodářství . Praha : C.H. Beck,, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer