Course: Business German 1

« Back
Course title Business German 1
Course code KGS/NKP1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
 • Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
Introduction to basic economic terminology via text analyses, work with diagrams, tables from didactically modified and authentic sources. Students will apply acquired knowledge and skills in discussion concerning specific economic problems.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Discussion, Individual study, Textual studies, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 13 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
obecně charakterizovat německy mluvící země z hlediska jejich hospodářství
vysvětlit základní pojmy z oblasti ekonomiky
popsat a charakterizovat základní rysy česko-německých hospodářských vztahů
obecně charakterizovat roli Německa v hospodářství Evropské unie
rozlišit hlavní rysy hospodářských systémů
professional skills
komunikovat v německém jazyce na úrovni B2 dle SERR
vést diskusi a argumentovat v němčině
porozumět psanému projevu na téma z hospodářství německy mluvících zemí a Evropské unie v němčině na úrovni B2 dle SERR
porozumět mluvenému výkladu, referátu, prezentaci na téma z oblasti hospodářství německy mluvících zemí a Evropské unie v němčině na úrovni B2 dle SERR
shrnout mluvený a psaný text, vybrat a formulovat jeho hlavní myšlenky, korektně vybrat jeho klíčová slova
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní hospodářské termíny v německém jazyce
charakterizovat rysy odborného textu z oblasti ekonomie
porovnat německou a českou terminologii k danému tématu
zasadit vybraný hospodářský problém do širšího kontextu
porovnat hospodářské systémy německy mluvících zemí a České republiky v kontextu Evropské unie
professional skills
analyzovat německy psaný odborný text z oblasti ekonomie
analyzovat německy psaný odborný text z oblasti obchodního či pracovního práva
interpretovat obsah odborného textu, grafu, tabulky apod.
formulovat německy vlastní názor na konkrétní problém z hospodářské oblasti
pracovat s terminologií z oblasti ekonomie receptivním i produktivním způsobem
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Collaborative instruction
Individual study
Discussion
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Becker, Norbert; Braunert, Jörg; Eisfeld, Karl-Heinz. Dialog Beruf 2 : Deutsch als Fremdsprache für die Grundstufe. 1. Aufl. Ismaning : Max Hueber Verlag, 1997. ISBN 3-19-001591-0.
 • Buhlmann, Rosemarie; Fearns, Anneliese; Leimbacher, Eric. Wirschaftsdeutsch von A-Z NEU: Kommunikation und Fachwortschatz in der Wirtschaft. Berlin, 2008.
 • Conlin, C. Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. Stuttgart, 2003.
 • Dudenredaktion. Duden Wirtschaft A-Z. Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. Mannheim, 2009.
 • Eismann, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU. Berlin, 2008.
 • Kolektiv autorů. Kommunikation in der Wirtschaft. Plzeň, 2009.
 • Kravčenko, A. P. Deutsch für Jura-Studenten. Fenix: Rostov na Donu, 1999.
 • Thiele, Paul. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch NEU.Training zum Test WiDaF. Berlin, Lagenscheidt, 2008. ISBN 3468498411 - 81.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Winter