Course: Topographical Mapping

« Back
Course title Topographical Mapping
Course code KGM/TOMA
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Course content
Topographical mapping and interconnected subjects Definition of a map, status of topographical maps State map series in medium scales in the Czech Republic Examples of topographical maps from abroad Regulation of the Government No 430/2006 Coll. Comparison of contents and features of domestic and foreign topographical maps - subjective point of view Language of topographical map, Elements of topographical map, Catalogue of cartographic symbols Catalogues of basic and military topographical maps Operations with a map: reading, profile, inclination, hidden space Review of cartographic projections used in topographical mapping in the Czech Republic Cartographic evaluation of historical maps in the territory of Pilsen´s region History of topographical mapping in examples Activities of department ZABAGED Computer compilation of the Basic map of the Czech Republic Methods of topographical mapping (historical methods, contemporary methods) Deriving of topographical maps Mapping of planimetry Fundamentals of planimetry Technology of geodetic surveying Technology of photogrammetric surveying Mapping of hypsometry Morphology of terrain shapes Types of terrain and terrain surfaces Methods of hypsometric representation Preparation for solution of contour line test (Tachov locality) Mapping of hypsometry (cont.) Geodetic surveying of hypsometry Photogrammetric surveying of hypsometry Computational and graphical operations Automatized compilation of DTM Solution of contour line test (Tachov locality) Conventional methods of updating and renowal of topographical maps ZABAGED conception Creating and updating of ZABAGED Editorial preparations List of objects ZABAGED / raster model, ZABAGED / vector model Operations on ZABAGED Cartographic processing of topographical maps Reproduction and print of medium scale maps Publishing of state map series (editorial plan) Application of author´s right Information system of surveying and mapping Metadata on state map series Computer processing of topographical maps European and worldwide databases National geoinformation infrastructure of the Czech Republic Orthophoto imagery of the Czech Republic

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum, Field trip
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 16 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 16 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 48 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v používaných kartografických zobrazeních
rozumět zákonitostem kartografických zkreslení
rozumět středovému promítání
orientovat se v geometrických transformacích
rozeznat základní geomorfologické útvary
professional skills
konstruovat základní geometrické objekty v rovině
rozeznat barevné stupnice
určovat světové strany podle kompasu
určovat cesty v používaných mapách
používat rýsovací pomůcky
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
rozeznat geomorfologické tvary
orientovat se v mechanismu produkce státních mapových děl středních měřítek
popsat postupy tvorby a aktualizace základních a tématických státních mapových děl středních měřítek
orientovat se v historickém vývoji tvorby topografických map
orientovat se v používaných termínech a postupech v oblasti topografického mapování
professional skills
podílet se na tvorbě a aktualizaci mapových děl středních měřítek
zakreslit a charakterizovat geomorfologické tvary
určit z mapy prostorové souřadnice objektu, velikost útvarů, svahové poměry
řešit základní topografické analytické úlohy (sklon, viditelnost, orientaci svahů)
vyhotovit vrstevnicový plán v terénu
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Multimedia supported teaching
Individual study
professional skills
Field trip
Practicum
Multimedia supported teaching
Task-based study method
general eligibility
Lecture
Interactive lecture
Lecture with practical applications
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Quality of a written report
professional skills
Oral exam
Test
general eligibility
Oral exam
Quality of a written report
Recommended literature
  • Veverka, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie 10. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02381-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2012) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter