Course: Sustainable development of an area

« Back
Course title Sustainable development of an area
Course code KGE/URZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Course content
Sustainable development - theoretical basis; Mainstays and principles of sustainable development; Global, regional and local concepts of sustainable development; Social dimensions of sustainable bearability; Analysis and indicators of area sustainable development; Area assessment: potentials, risks, bearability, application limits; Hygienic bearability of the environment; Basics of the environmental economics and ecological economics; Tools of the environment protection; Assessment of the influence of the development on the environment, EIA and SEA processes; Area assessment: migration of organisms, landscape fragmentation; Principles of area revitalization and recultivation; Area participative management; Local Agenda 21, Biosphere reserves and geoparks of UNESCO. Scenarios of the future development, Application of sustainable development principles in using natural resources, in waste management, tourism, industry and transport.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Project-based instruction, Students' portfolio, Self-study of literature, Practicum, Field trip
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 5 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to know the basics of geography, economics and landscape ecology on graduate-level high school
professional skills
to use of basic methods of landscape assessment
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
to be familiar with general principles of sustainable development
to be familiar with tools of sustainable development
professional skills
to be able to assess an area from the sustainable development point of view
to be able to apply principles of sustainable development in model situations
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
Field trip
Project-based instruction
Self-study of literature
Students' portfolio
Lecture with practical applications
assessment methods
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Project
Recommended literature
 • Čamrová Lenka ed. Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé, či spojenci?. Praha, 2007. ISBN 978-80-86851-69-3.
 • Field, Barry C.; Field, Martha K. Environmental economics : an introduction. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-0-07-351148-1.
 • Goodstein, Eban S. Economics and the environment. 6th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-56109-6.
 • Kolejka, Jaromír. Nauka o krajině : geografický pohled a východiska. Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2201-1.
 • Kopp, J. Nauka o krajině a životním prostředí - cvičení. 2 vyd. Plzeň ZČU, 86 s., 2005.
 • Kovanda, Jan,; Hák, Tomáš. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2009. ISBN 978-80-7212-488-6.
 • Kovář, Pavel. Ekosystémová a krajinná ekologie. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2044-2.
 • Kubeš, Jan. Vybrané postupy krajinného plánování. 1. vyd. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7040-229-6.
 • Maier, Karel a kol. Udržitelný rozvoj území. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4198-7.
 • Maier, Karel. Územní plánování. 2. přeprac. vyd. Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02240-4.
 • Mezřický, Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-003-8.
 • Moldan, B. (Ne)udržitelný rozvoj: ekologie: hrozba i naděje. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Karolinum., 2001. ISBN ISBN 80-246-0.
 • Moldan, Bedřich. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1996. ISBN 80-7078-380-X.
 • Nováček, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2795-9.
 • Reynard, Emmanuel; Coratza, Paola; Regolini-Bissig, Géraldine. Geomorphosites. München : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2009. ISBN 978-3-89937-094-2.
 • Seják, Josef. Oceňování pozemků a přírodních zdrojů. 1. vyd. Praha : Grada, 1998. ISBN 80-7169-393-6.
 • Seják, Josef. Základy udržitelné ekonomie přírodních zdrojů a životního prostředí. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. ISBN 80-7044-758-3.
 • Sklenička, Petr. Základy krajinného plánování. Vyd. 2. Praha : Naděžda Skleničková, 2003. ISBN 80-903206-1-9.
 • Šarapatka, Bořivoj. Pedologie a ochrana půdy. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-3736-1.
 • Tuháček, Miloš; Jelínková, Jitka. Právo životního prostředí : praktický průvodce. První vydání. 2015. ISBN 978-80-247-5464-2.
 • Vejchodská, Eliška. Ekonomie a politika městského životního prostředí. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1241-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 4 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 1 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 1 Summer
Faculty of Economics Project Management Systems (2013) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 4 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 1 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (2013) Economy 1 Summer