Course: Regional and City Management - Marketing

« Back
Course title Regional and City Management - Marketing
Course code KGE/RMM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Course content
- Local and regional development and their definition - Subjects of local and regional development - Regional and communal (municipal) policy: subjects, tools and conceptions - Critical analysis of development of regional policy in the Czech Republic and states of the European Union - Strategic development of cities and regions; overview of phases, steps, information and methods used during formulation of local or regional development strategy - Management in local and regional development (conceptions and functions) - Role of various institutions and organizations and their managers in local and regional development - Projects and project management in local and regional development - Municipal and regional marketing - City and region marketing mix - New forms of city and region management

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Project-based instruction, Students' portfolio, Task-based study method, Individual study
 • Contact hours - 30 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 34 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientation in basic knowledge about municipality, cities and regions from economic, political and administrative aspect
professional skills
analysis and interpretation of empirical data and information
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
theory and theoretical conception of local and regional development and their practical application in local/ regional management
professional skills
effectively derive benefit from basic analytical, planning, evaluation and project approaches to development municipality, cities and regions
general eligibility
N/A
student získá způsobilost "řídit" rozvoj obcí, měst a regionů v podmínkách konkurence, nejistoty a rizika
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Task-based study method
professional skills
Lecture supplemented with a discussion
Task-based study method
general eligibility
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Written exam
Seminar work
general eligibility
Written exam
Seminar work
Recommended literature
 • Ashworth, Gregory; Kavaratzis, Mihalis. Towards effective place brand management : branding European cities and regions. Cheltenham : Edward Elgar, 2010. ISBN 978-1-84844-242-9.
 • Blakely, Edward James; Leigh, Nancey Green. Planning local economic development : theory and practice. 4th ed. Los Angeles : Sage, 2010. ISBN 978-1-4129-6093-9.
 • Blažek, Jiří; Uhlíř, David. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
 • Buček, Milan; Tvrdoň, Jozef; Rehák, Štefan. Regionálna ekonómia a politika. 1. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4.
 • Dimitriou, Harry T.; Thompson, Robin. Strategic planning for regional development in the UK : a review of principles and practices. London : Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-34937-6.
 • Ježek, Jiří. Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice : současné problémy regionálních rozvojových agentur a možnosti využití zahraničních poznatků s vedením a organizováním regionálních rozvojových procesů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7043-518-6.
 • Ježek, Jiří. Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-632-5.
 • Ježková, Renáta. Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora. Bratislava : Eurokódex, 2011. ISBN 978-80-89447-47-3.
 • Nemec, Juraj. Management veřejné správy : teorie a praxe : zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-70-X.
 • Pauličková, Renáta. Teoretické otázky regionálneho a mestského marketingu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. ISBN 80-7043-365-5.
 • Potůček, Martin. Manuál prognostických metod. Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-55-5.
 • Potůček, Martin,; Musil, Jiří,; Mašková, Miroslava. Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-86-1.
 • Potůček, Martin. Putování českou budoucností. 1. vyd. Praha : Gutenberg, 2003. ISBN 80-86349-09-8.
 • Potůček, Martin. Veřejná politika. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-50-4.
 • Stimson, Robert John; Stough, Roger R.; Roberts, Brian H. Regional economic development : analysis and planning strategy. 2st ed. Berlin : Springer, 2006. ISBN 3-540-34826-3.
 • Veselý, Arnošt,; Nekola, Martin,; Drhová, Zuzana. Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5.
 • Wokoun, René. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0517-7.
 • Wokoun, René. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha : Linde, 2006. ISBN 80-7201-608-3.
 • Wokoun, René. Regionální rozvoj : (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha : Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 3 Winter