Course: Population Geography

« Back
Course title Population Geography
Course code KGE/GOS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
The course includes these items: Subject, tasks, methods, development and current state of population geography. Basic categories of demographic phenomena, fundamental indicators of population status and reproduction. Detection, processing and analysis of demographic indicators. Development of population in our country and in the world, population thinking, theories and forecasts. Spatial aspects of human population development. Current population distribution and factors affecting it. Population dynamics. Population structure - according to biological and economic characteristics. Population structure - according to cultural symbols. Subject, tasks, methods, development and current state of population geography and settlements geography. Rural settlement. Urban population, urbanization proces, relations between the city and hinterland. Settlement systems. Relation between the city and hinterland. Selected global problems of mankind and possibilities of their solution.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Group discussion, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Seminar, Field trip
 • Practical training (number of hours) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 21 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No prerequisites.
learning outcomes
student: - pochopí postavení oboru v systému věd a vazby na ostatní vědní disciplíny, - zvládne odbornou terminologii předmětu, - získá přehled o základní literatuře z oborů geografie obyvatelstva a sídel a demografie, - orientuje se ve zdrojích statistických dat o obyvatelstvu a sídlech, - chápe význam různých demografických ukazatelů
Students: - grasp the status of the field in the system of scientific disciplines and its links to other disciplines; - cope with scientific terminology; - are acquainted with the fundamental literature in the fields of population geography, geography of settlements and demography; - are able to use the sources of population data and settlements data; - grasp the meaning of various demographic indicators and they are able to calculate them from primary data, evaluate them and process them; - are able to explain various demographic processes and phenomena and grasp the connection between them; - are able to characterize the structure of the population according to various criteria; - are able to describe the characteristics of various types of settlements; - are able to explain the fundamental global problems related to population and propose at least partial options that could contribute to their solution.
bicieůp+;foiuoiu+ě
wifh
bdsahgbisq
teaching methods
Lecture
Seminar
Field trip
Textual studies
Group discussion
Self-study of literature
Discussion
assessment methods
Oral exam
Test
Seminar work
Quality of a written report
Written exam
Report
úlšh
Recommended literature
 • Atlas obyvatelstva ČSSR. [S.l.] : Geografický ústav ČSAV, 1987.
 • CIA World Factbook.
 • Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky.. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002. ISBN 80-901914-49-5.
 • Bašovský, Oliver. Geografia obyvateĺstva a sídel. 2. nezm. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 1988. ISBN 80-223-0026-8.
 • Drbohlav, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku : kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. ISBN 978-80-7419-039-1.
 • Hampl, M., Gardavský, V., Kühnl, K. Regionální struktura a vývoj systému osídlení v ČSR.. Praha, 1987.
 • James M. Rubenstein. Contemporary Human Geography. Glenview, 2013. ISBN 978-0-321-8197-5.
 • Knox, P L. -- Marston, S A. Places and regions in global context : human geography. Glenview, 2013. ISBN 978-0-321-72887-6.
 • Mládek, Jozef. Základy geografie obyvateĺstva. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1992. ISBN 80-08-00768-0.
 • Ouředníček, Martin,; Temelová, Jana,; Pospíšilová, Lucie. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1889-0.
 • Ouředníček Martin. Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace.
 • Pavlík, Zdeněk; Rychtaříková, Jitka; Šubrtová, Alena. Základy demografie : Celost. vysokošk. příručka pro stud. přírodověd., ekon., filozofických a lékařských fakult. 1. vyd. Praha : Academia, 1986.
 • Population Reference Bureau. On line: www.prb.org.
 • Pouš, Richard. Základy geografie města. Banská Bystrica: Fakulta prirodných vied, 2013. ISBN 978-80-557-0626-9.
 • Roubíček, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. ISBN 80-85963-43-4.
 • Sýkora, L. Teoretické přístupy ke studiu města. In: Sýkora, L. (ed): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Praha, 1993.
 • Toušek, Václav. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4.
 • Vallin, Jacques; Rychtaříková, Jitka. Světové obyvatelstvo. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0437-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer