Course: Accounting 2 - Financial Accounting for Advanced

« Back
Course title Accounting 2 - Financial Accounting for Advanced
Course code KFU/UC2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Singerová Jitka, Ing.
 • Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Hinke Jana, Ing. Ph.D.
 • Součková Radka, Ing. Mgr.
 • Červený Josef, Ing. Ph.D.
 • Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
 • Černá Marie, Ing. Ph.D.
Course content
Financial assets - valuation, accounting, reporting. - Accounting business companies - special accounting cases. - Valuation of assets and liabilities. - Costs and revenues in financial accounting. - Equity, the specifics of each type of accounting companies. - Financial statements - Closing operations. - Financial statements - Statement of financial position and statement of Comprehensive income. . - The cash flow statement and statement of changes in equity. - Income tax payable and deferred. - Financial Analysis. - Consolidation, changes in legal norms. - Audit and Ethics in Accounting. - Presentation invited guest. Additional information for students, combined form study are in Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, E-learning, One-to-One tutorial, Individual study, Self-study of literature, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 48 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Study course assumes understanding of accounting from the beginning to the end of the accounting period and an understanding of accounting methods and procedures.
professional skills
Compile the statement of financial position (balance sheet)
Compile the statement of profit and loss and other comprehensive income for the period (income statement)
Account for basic accounting cases
general eligibility
N/A
- use the knowledge acquired by studying the subject KFU/UC1 - understand the basic accounting principles
learning outcomes
professional knowledge
define equity, debt securities and derivatives, methods for analyzing valuation, accounting and reporting
Identify methods accounting and reporting of leases
list the base valuation in accordance with legal norms and CR according to IAS / IFRS, define their use
define the basic expense and revenue items, applying the principles relating to costs and revenues, accounted for operations related to the emergence of cost-benefit
characterize the equity items, accounted for the transactions relating to equity accounting to describe the specifics of individual companies in equity
closing operations to define, apply them before constructing a practical financial statements
define the financial statements in accordance with Czech legislation, according to IAS / IFRS and U.S. GAAP
analyze the need for verification of accounting data auditor, define the issue of ethics in accounting
professional skills
analyze the need for verification of accounting data auditor, define the issue of ethics in accounting
closing operations to define, apply them before constructing a practical financial statements
able to transform the profit tax base, be able to calculate, settle and report deferred income tax
select and justify the appropriate items of financial statements to perform financial analysis of business entities
general eligibility
N/A
student is able to: - use the acquired knowledge and skills in business practice (accounting and taxes) - use the acquired knowledge and skills while studying for Master's degree
teaching methods
professional knowledge
Practicum
E-learning
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
Lecture with practical applications
professional skills
Lecture with practical applications
Practicum
E-learning
general eligibility
Lecture with practical applications
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
Seminar work
professional skills
Test
Combined exam
Seminar work
general eligibility
Combined exam
Recommended literature
 • -. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Daňové zákony ČR v platném znění.
 • -. Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č.563/91 Sb. o účetnictví v platném znění.
 • Červený, Josef. Finanční účetnictví. Vyd. 1. V Plzni : Západočeská univerzita, 2014. ISBN 978-80-261-0458-2.
 • Dušek, Jiří. Jak se vyhnout chybám v účetnictví : rady, řešení, praktické příklady. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3539-9.
 • Hinke, Jana; Bárková Dana, Hruška, Zdeněk. Účetnictví 2: pokročilé aplikace. Praha: Grada publishing.. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-4281-.
 • Hinke, Jana; Součková, Radka. Účetnictví pro podnikatele II ve schématech. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-617-2.
 • Hussey, Roger. Fundamentals of international financial accounting and reporting. Singapore : World Scientific, 2011. ISBN 978-981-4280-23-5.
 • Kovanicová, Dana. Finanční účetnictví : světový koncept IFRS/IAS. 5., aktualiz. vyd. Praha : BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • Krupová, Lenka. IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví : [aplikace v podnikové praxi : stav k 1.1.2009]. Vyd. 1. Praha : VOX, 2009. ISBN 978-80-86324-76-0.
 • Müllerová, Libuše. Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-308-9.
 • Ryneš, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2011. 11. aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2010) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2017) Economy 2 Winter