Course: Final State Examination in Business Economy and Management

« Back
Course title Final State Examination in Business Economy and Management
Course code KFU/SZPE
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Course content
State examination in business economy has an oral form. Examination starts with defence of diploma thesis; diploma thesis and its defence are assessed as a whole, by one mark. State examination in business economy consists of questions of compulsory elective courses; students answer verbally two drawn questions. Students answer them in arbitrary order and have at least 15 minutes for preparation. Range of questions for the examination and list of literature are published in the COURSEWARE.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 8 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • E-learning (given by an e-learning course) - 300 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
finish all study obligations, achieve specified amount of credits and hand in the diploma thesis by the stipulated date.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
To explicate questions of company economy, financial management, accounting systems and controlling. To apply knowledge from these areas to economic practice.
professional skills
To elaborate a special work and present it appropriately using MS Power Point. To perform analysis and evaluation of economic datas and information.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
professional skills
One-to-One tutorial
Textual studies
Task-based study method
general eligibility
One-to-One tutorial
Task-based study method
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Master's thesis assessment
Combined exam
professional skills
Master's thesis assessment
Combined exam
general eligibility
Master's thesis assessment
Combined exam
Recommended literature
 • Další dle zadání kvalifikační práce.
 • Next according to qualification thesis requirements..
 • BREALEY, R.A., MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-189-4.
 • Březinová, Hana; Munzar, Vladimír. Účetnictví I.. Praha : Institut svazu účetních, 2007. ISBN 80-86716-00-7.
 • Dvořáková, Lilia; Červený, Josef; Malá, Andrea; Kronych, Jiří. Manažerské účetnictví a controlling v praktických aplikacích. Plzeň: NAVA, 2017. ISBN 978-80-7211-517-4.
 • Dvořáková, Lilia; Červený, Josef. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů, I.díl, 1. vydání. Plzeň: NAVA, 2011. ISBN 978-80-7211-397-2.
 • Eschenbach, Rolf. Controlling. Vyd. 2. Praha : ASPI, 2004. ISBN 80-7357-035-1.
 • Hinke, Jana. Účetní systém IAS/IFRS : [charakteristika účetního systému]. Praha : Kernberg Publishing, 2007. ISBN 978-80-903962-2-7.
 • Horváth, Péter. Nová koncepce controllingu : cesta k účinnému controllingu. Praha : Profess Consulting, 2004. ISBN 80-7259-002-2.
 • Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vyd.. Praha: Polygon, 2009. ISBN 978-80-7273-1565.
 • Král, Bohumil. Manažerské účetnictví. 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika, 5. vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • Synek, M. Podniková ekonomika. Praha. Grada, 2011. ISBN 978-80-7400-336-3.
 • Valach, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2., přeprac. vyd. Praha : Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-01-9.
 • VEBER, J., SRPOVÁ, J. A KOL. Podnikání malé a střední firmy.. Praha: Grada Publishing,, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 2 Summer