Course: State Bachelor Examination in Finance and Accounting

« Back
Course title State Bachelor Examination in Finance and Accounting
Course code KFU/SBZFU
Organizational form of instruction no contact
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Červený Josef, Ing. Ph.D.
Course content
The bachelor state examination in finance and accounting is a part of bachelor final state examination. Bachelor thesis defense, bachelor state examination in finance and accounting and bachelor state examination in economics take place on the same day. Range of issues is available in Courseware. Bachelor final state examination has an oral form. Examination starts with defense of bachelor thesis; bachelor thesis and its defense are assessed as a whole, by one mark. Bachelor state examination in economics consists of one micro- and one macroeconomics focused questions; students answer them in an arbitrary order. Bachelor state examination in finance and accounting consists of questions of selected courses; students answer verbally two drawn questions; students answer them in arbitrary order and have at least 15 minutes to prepare. Bachelor thesis defense, bachelor state examination in economics and bachelor state examination in finance and accounting are classified separately.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Students' self-study, Self-study of literature
prerequisite
professional knowledge
Student has to finish all study obligations, achieve specified amount of credits and hand in the bachelor thesis by the stipulated date. Conditional courses: KFU/VF, KFU/PF, KFU/UC1, KFU/UC2, KFU/MUC, KFU/FVS.
learning outcomes
Student is able to: - elaborate a special work and present it appropriately, - apply theoretical knowledge to economical practice, - explicate problems of finance and accounting, - practically apply findings of finance and accounting in economic practice.
teaching methods
Students' self-study
Self-study of literature
Discussion
assessment methods
Oral exam
Bachelor's thesis assessment
Recommended literature
 • Daňové zákony v platném znění - podrobný seznam viz Courseware.
 • Březinová, Hana; Munzar, Vladimír. Účetnictví I.. Praha : Institut svazu účetních, 2007. ISBN 80-86716-00-7.
 • Dvořáková, Lilia; Červený, Josef. Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů, I.díl, 1. vydání. Plzeň: NAVA, 2011. ISBN 978-80-7211-397-2.
 • Hrdý, Milan; Klabeček, Karel. Finance. 2, Podnikové finance. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7082-547-2.
 • Kovanicová, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha : Polygon, 2007. ISBN 978-80-7273-143-5.
 • Kovanicová, Dana. Finanční účetnictví : světový koncept. 3.aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 2007. ISBN 80-7273-062-2.
 • KRÁL, B. a kol. Případové studie z manažerského účetnictví. Praha - VŠE, 2001. ISBN 80-87259-009.
 • Mandel, Martin; Durčáková, Jaroslava. Mezinárodní finance. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-170-6.
 • Pavlásek, Vlastimil; Hejduková, Pavlína. Veřejné finance a daně v České republice. Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2010. ISBN 978-80-7211-360-6.
 • Peková, Jitka. Veřejné finance : úvod do problematiky. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-358-4.
 • VALACH, J. a kolektiv. Finanční řízení podniku. 2. přeprac. vyd., 324 s. Praha: Ekopress, 2000. ISBN ISBN 80-86119.
 • VOMÁČKOVÁ, H-. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí.. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-065-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester