Course: Bank Products in Practice 1

« Back
Course title Bank Products in Practice 1
Course code KFU/BPP1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
- The history of banking in the world and in the Czech Republic. - The banking system in the Czech Republic. - Commercial banks. - The Czech National Bank. - The market economy and banking. - The bank balance. - The business of commercial banks. - Cashless payments. - Cash payments. - Foreign payments. - Passive banking transactions. - Active banking transactions. - The deposit insurance. - Pension funds. - The insurance and the market of insurance.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Znalosti tržních závislostí a reakcí z předmětu Mikroekonomie a Makroekonomie.
Znalosti posuzování ekonomické výkonnosti podniku.
professional skills
Schopnost zpracovat případovou studii a výsledky prezentovat na cvičení.
Schopnost analyzovat data.
learning outcomes
professional knowledge
To summarize the historical development of banking in both the global and domestic contexts.
Explain the position and objectives of individual banks of both bank degrees.
To orient in the Czech banking market, to optimize financial products for households.
professional skills
Evaluate the policy of the central bank.
To optimize financial products for households.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Test
Written exam
Group presentation at a seminar
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Právní minimum pracovníka v bankovnictví : Průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy : Doplňující sborník č. 2. 1. vyd. Praha : Final, 1995.
 • Dvořák, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.
 • Klaus, Václav. Dvacet let české měny. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2013. ISBN 978-80-87460-14-6.
 • Mandel, Martin. Centrální banka v otevřené ekonomice. 1. vydání. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-784-3.
 • Mejstřík, Michal; Pečená, Magda,; Teplý, Petr. Základní principy bankovnictví = Basic principles of banking. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4.
 • Polidar, Vojtěch. Management bank a bankovních obchodů. 1. vydání. Praha : Ekopress, 1995. ISBN 901 991-0-0.
 • Polouček, Stanislav. Bankovnictví. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
 • Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2.rozšířené vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1.
 • Šenkýřová, Bohuslava. Bankovnictví II. 2., aktualiz. vyd, v Bankovní akademii vyd. poprvé. Praha : Bankovní akademie, 1998. ISBN 80-238-9685-7.
 • Šenkýřová, Bohuslava. Bankovnictví I. 3., aktualiz. vyd, v Bankovní akademii vyd. poprvé. Praha : Bankovní akademie, 2002. ISBN 80-238-9271-1.


Study plans that include the course