Course: Bank Products in Practice 1

« Back
Course title Bank Products in Practice 1
Course code KFU/9BPP1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
- The history of banking in the world and in the Czech Republic. - The banking system in the Czech Republic. - Commercial banks. - The Czech National Bank. - The market economy and banking. - The bank balance. - The business of commercial banks. - Cashless payments. - Cash payments. - Foreign payments. - Passive banking transactions. - Active banking transactions. - The deposit insurance. - Pension funds. - The insurance and the market of insurance.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Znalosti tržních závislostí a reakcí z předmětu Mikroekonomie a Makroekonomie.
Znalosti posuzování ekonomické výkonnosti podniku.
professional skills
Schopnost analyzovat data.
Schopnost zpracovat případovou studii a výsledky prezentovat na cvičení.
learning outcomes
professional knowledge
Student dokáže vysvětlit postavení a cíle jednotlivých bank obou bankovních stupňů.
Student dokáže shrnout historický vývoj bankovnictví jak v celosvětovém, tak v tuzemském kontextu.
Student se orientuje na českém bankovním trhu.
Student disponuje znalostmi z oblasti pojišťovnictví.
Student disponuje znalostmi ohledně finančního zabezpečení na stáří.
professional skills
Student dokáže vyhodnotit politiku centrální banky.
Student dokáže optimalizovat finanční produkty domácnosti a podniku.
Student dovede analyzovat hospodaření banky na základě veřejně dostupných informací.
Student dovede optimalizovat portfolio finančních produktů pro zajištění na stáří.
Student dovede vyhodnotit a optimalizovat rozpočet domácnosti.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Právní minimum pracovníka v bankovnictví : Průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy : Doplňující sborník č. 2. 1. vyd. Praha : Final, 1995.
 • Dvořák, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.
 • Klaus, Václav. Dvacet let české měny. Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2013. ISBN 978-80-87460-14-6.
 • Mandel, Martin. Centrální banka v otevřené ekonomice. 1. vydání. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-784-3.
 • Mejstřík, Michal; Pečená, Magda,; Teplý, Petr. Základní principy bankovnictví = Basic principles of banking. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1500-4.
 • Polidar, Vojtěch. Management bank a bankovních obchodů. 1. vydání. Praha : Ekopress, 1995. ISBN 901 991-0-0.
 • Polouček, Stanislav. Bankovnictví. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
 • Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2.rozšířené vyd. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1.
 • Šenkýřová, Bohuslava. Bankovnictví II. 2., aktualiz. vyd, v Bankovní akademii vyd. poprvé. Praha : Bankovní akademie, 1998. ISBN 80-238-9685-7.
 • Šenkýřová, Bohuslava. Bankovnictví I. 3., aktualiz. vyd, v Bankovní akademii vyd. poprvé. Praha : Bankovní akademie, 2002. ISBN 80-238-9271-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester