Course: Medical Law and Legislature 2

« Back
Course title Medical Law and Legislature 2
Course code KFP/ZPL2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Course content
1. Realization of rights and duties in health staffs, mistakes and sanctions 2. Civil law aspects of damage responsibility 3. Labour law aspects of damage responsibility 4. Criminal law aspects of damage responsibility

Learning activities and teaching methods
Lecture with visual aids
  • Contact hours - 8 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 18 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
have knowledge of subject Health Law and legislature1
professional skills
have skills of subject Health Law and Legislature1
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
understands role of damage responsibility in health service
describe types of damage responsibility
professional skills
apply knowledges on model healthcare situations
evaluate, justify and evaluate selected solutions in accordance with the legal framework of the Czech Republic
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • DOLEŽAL, T., DOLEŽAL, A. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-684-6.
  • Prudil, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Leges, 2014.
  • Sovová, O. Zdravotnická praxe a právo ? Praktická příručka. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1.
  • Uherek, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků : komplexní rozbor aktuální právní úpravy : výjimky a právní odpovědnost : řešení sporných čí komplikovaných případů z praxe : praktickou součástí jsou zpracované vzory formulářů. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8.
  • Vondráček, Lubomír; Vondráček, Jan. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1919-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester