Course: Law in medical and nursing care

« Back
Course title Law in medical and nursing care
Course code KFP/PRZOK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Course content
1. The legal order of the Czech Republic, basic law and implementing regulations in health, health financing. 2. Medical Law, selected areas of legal problems. 3. The rights of medical professionals and healthcare workers. 4. The liable confidentiality in relation to the provision of health services. 5. Protection of personality and personal data and the right to information. 6. Legal liability in health care and its types. 7. Civil liability 8. Administrative liability 9. Criminal liability 10. Labour responsibility

Learning activities and teaching methods
Task-based study method, Seminar classes, Lecture with visual aids
  • Contact hours - 24 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 34 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
have knowledge of foundations of the law of a bachelor's degree
professional skills
have skills of foundations of the law of a bachelor's degree
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
understand the professional legal terminology
know basic legal principles and understand the importance of law, its application and implementation in nursing
orientate in the legal order in the Czech Republic
know the rights and obligations of health-care worker
professional skills
apply theoretical knowledge to model situations
recognize the type of responsibility of a relationship
evaluate and select the adequate solution in accordance with the rule of law
general eligibility
N/A
N/A
Knowledge: The Student will understand the professional legal terminology, he will learn basic legal principles and will understand the importance of law, its application and implementation in nursing. The students will be well-versed in the legal order of the Czech Republic, will know the rights and obligations of health-care worker. Skills: The Student will be able to apply theoretical knowledge to model situations, recognizes the type of responsibility of a relationship, evaluates and selects the adequate solution in accordance with the rule of law.
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Task-based study method
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
  • Holčapek, Tomáš. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-643-1.
  • Prudil, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Leges, 2014.
  • Sovová, Olga. Zdravotnická praxe a právo : praktická příručka. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1.
  • Těšinová, Jolana; Žďárek, Roman,; Policar, Radek. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-050-8.
  • Uherek, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků : komplexní rozbor aktuální právní úpravy : výjimky a právní odpovědnost : řešení sporných čí komplikovaných případů z praxe : praktickou součástí jsou zpracované vzory formulářů. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8.
  • Wirthová,V. - Vondráček, L. Právní minimumpro sestry: příručka pro paxi.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies - (2017) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies - (2017) Health service 2 Summer