Course: Capital Market Law

« Back
Course title Capital Market Law
Course code KFP/PKT
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
  • Školout Václav, JUDr. Ing.
Course content
1. Introduction to the Capital Market Law-financial and capital market 2. Introduction to the Capital Market Law II. - Introduction to the capital market law 3. Investing on capital markets 4. Investing in the public markets, primary markets of shares (IPO) 5. Mergers and acquisitions 6. Trading on public markets 7. Settlement of trades in securities 8. Regulation and supervision of the financial market (capital) 9. Investment companies and funds 10. Commodity changes in the Czech Republic and its legal adjustment 11. Derivative markets 12. Global financial markets

Learning activities and teaching methods
Task-based study method, Seminar classes, Seminar
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát základy práva a ekonomie kapitálových trhů
professional skills
popsat chování kapitálových trhů, aplikovat své znalosti na hodnocení BCP Praha
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět principu obchodování na burze
seznámit se s legistlativou upravující kapitálové trhy
professional skills
poznat teoretické koncepce popisující chování kapitálových trhů
aplikovat své znalosti na hodnocení BCP Praha
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Task-based study method
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Bakeš, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze : C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7.
  • Jánošíková, P. - Mrkývka, P. - Tomažič, I. Finanční a daňové právo. Plzeň, 2009.
  • Jánošíková, Petra; Mrkývka, Petr a kolektiv. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-639-2.
  • Musílek, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozĹĄ. vyd. Praha : Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-70-5.
  • Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualizované a rozšířené vydání. 2014. ISBN 978-80-247-3671-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer