Course: Legal Aspects of Financial Crises

« Back
Course title Legal Aspects of Financial Crises
Course code KFP/PAFIK
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
 • Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Course content
1. The causes of origin of financial crises, their importance and consequences 2. Financial crises in Ancient Rome 3. Financial crises in Middle Ages 4. First stock market crash 5. The crisis in the period after the Battle of White Mountain 6. The crisis in the period of Habsburg monarchy in 17th and 18th centuries 7. Financial crises in the First Czechoslovak Republic 8. Great Depression - 1929 9. World War II period- 1939-1945 10. Financial crises in 1945-2005 period 11. Financial crises in 2007 - 2011 period

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Task-based study method, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
know the fundamentals of financial law and financial science
professional skills
demonstrate basic law skills
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
understand terminology of financial crisis
know the importance of financial crises and its consequences for the economy of the state
describe the biggest financial crisis in history
professional skills
assess the legislative measures as a solution and their impact on the economy of the state
identify and define the conditions for the emergence of financial crises
apply knowledge to current financial-law development
compile, choose, justify and evaluate the selected solution
general eligibility
N/A
Understand professional terminology, know the importance of financial crises and its consequences for the state economy, describe the biggest financial crisis in history, assess the legislative measures as a solution and their impact on the economy of the state, identify and define conditions for the emergence of financial crises, apply the knowledge to the current financial, compile, choose, justify and evaluate the selected solution.
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Task-based study method
Skills demonstration
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Drachovský, J. Šest přednášek o hospodářské krisi. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1932.
 • Dvořák, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1.
 • Foerster, J. B. - Magdoff, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. Všeň: Grimmus, 2009..
 • Holman, Robert. Ekonomie. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-891-6.
 • Janák, Jan; Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-21189-5.
 • Jánošíková, Petra; Mrkývka, Petr a kolektiv. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-639-2.
 • Kárník, Z. Malé dějiny československé. Praha: Dokořán, 2009..
 • Klimek, Antonín; Hofman, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV., 1929-1938. Praha ; Paseka, 2002. ISBN 80-7185-425-5.
 • Sekanina, P. Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska. Praha: Libri, 2004..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 -
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 -
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 -
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Summer