Course: System of Taxation in the Czech Republic 1

« Back
Course title System of Taxation in the Czech Republic 1
Course code KFP/DSCR1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Nocar Josef, Ing.
Course content
1. Tax and their structure 2. Taxation system of Czech republic 3. Direct Taxes 4. Indirect taxes 5. avoidance Contracts of double taxation

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Lecture
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát základy finančního práva a finanční vědy
professional skills
popsat základní finančněprávní instituty; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy daňové teorie a tvorbu základu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty
definovat základní zásady daňového řízení
popsat základní funkce účetnictví, auditu, oceňování a jejich vazbu na daňové řízení
professional skills
zhodnotit a rozdělit daňovou soustavu ČR
být schopen vypočítat daňovou povinnost u daně z příjmů a daně z přidané hodnoty
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with practical applications
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Zákonná úprava - zejména zákon o daních z příjmů a dani z přidané hodnoty.
  • Bakeš a spol. Finanční právo.
  • Jánošíková, P.- Mrkývka, P. - Tomažič, I. Finanční a daňové právo. Plzeň, 2009.
  • Jánošíková, Petra; Mrkývka, Petr a kolektiv. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-639-2.
  • Kubátová, Květa. Daňová teorie : úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha ASPI, 2005. ISBN 80-7357-092-0.
  • Vančurová, A. a kol. Daňový systém 2008 aneb Učebnice daňového práva. VOX, 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter