Course: Defense of Diploma Thesis

« Back
Course title Defense of Diploma Thesis
Course code KFP/DPO
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Course content
The contents of the work is given by the Assignment of the Diploma Theses, where the department defines objectives, contents, and the methology of the theses. The student is supposed to prepare the defence with respect to the reports written by the supervisor and a further reviewer. The student is obliged to respond to all the comments and to answer all the additional questions. The process of the defence is discussed with the supervisor before. The usual duration is appx. 30 minutes including the presentation, answering additional questions and the evaluation by the exam committee. The rules are given by the Study and Examination statute of the University of West Bohemia.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio
prerequisite
professional knowledge
znát různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací; rozvíjet účinné postupy; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy; uplatňovat při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívat i myšlení tvořivé, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat a využívat
professional skills
vyjadřovat se v projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky,zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků, rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu, rozčlenit ho na části
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
know the issue being processed and to understand its subject matter in a broader context
professional skills
present the results of their work before a professional committee, defend their project and select methods of professional work and at the same time critically evaluate the achieved results
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Students' portfolio
professional skills
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Master's thesis assessment
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer