Course: Introduction to Information Science

« Back
Course title Introduction to Information Science
Course code KFI/ZIV
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Faitová Miloslava, PhDr.
Course content
The following topics will be focused: contemporary man`s role of information recipient; basic terms; social communication and its instruments; from the first information record to the beginning of electronic source; from libraries to global telecommunications webs; internet as a prototype of information and communications networks; informatization of society; social consequences of informatization; public information services typology in Czech republic and its characterization; project ?digital library? and its development in the world and Czech republic; information needs and related research problems; information science as a scientific discipline and field of study; its beginning and development.

Learning activities and teaching methods
Self-study of literature, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be able to demonstrate their knowledge of the beginning, development and contemporary state of the discipline. They will explain basic terms and problems of information science.
teaching methods
Lecture
Seminar
Self-study of literature
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Knihovny současnosti 2007 : Sborník z 15. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2007. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007. ISBN 978-80-86249-44-5.
 • TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy.
 • Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
 • Cejpek, Jiří. Knihovnická a informační studia. Opava : Filozofická fakulta Slezské univerzity, 1992.
 • Currás, Emilia. Informační věda - retrospektivní ohlédnutí. Vyd. 1. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovni, 2006. ISBN 80-7248-384-6.
 • Černá, Milena; Stöcklová, Anna. Služby knihoven a informačních středisek : Skripta pro posl. filoz. fakulty Univ. Karlovy. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-703-6.
 • Gill, Philip. Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. ISBN 80-85851-14-8.
 • Kimlička, Štefan. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti : filozofický, systémový a historický pohľad. Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-88982-29-4.
 • Koukolík, František. Mozek a jeho duše. Praha : Galén, 2005. ISBN 80-7262-314-1.
 • Manecke, H. J., Rueckl, S., Taenzer, K. H. Informační potřeby a uživatelé informací (s. 125). Praha, 1990.
 • McLuhan, Herbert Marshall. Člověk, média a elektronická kultura : výbor z díla. Vyd. 1. Brno : Jota, 2000. ISBN 80-7217-128-3.
 • Patočka, J. Filosofie a společenský problém informace. In Acta Bibliotecalia et informatica, s. 7-24. Opava, 1996.
 • Smetáček, Vladimír. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1990.
 • Žabička, P. Služby knihoven - nové trendy : sborník příspěvků ze semináře /CASLIN 2005. Brno : Moravská zemská knihovna, 2005. ISBN 80-7051-164-8.
 • Žatkuliak, J. G. Základy informatiky. Bratislava, 1978.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester