Course: Communication and Creativity

« Back
Course title Communication and Creativity
Course code KFI/KTVK
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Course content
Stylistic genres, professional style and its specifics, study, professional essay, review, conference paper and presentation, journalistic style and its specifics, report, post, perex, essay, interviews, reportage, artistic style and its specifics, story, art essay, poem.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Lecture, Practicum
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 31 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základních diferenciaci stylistických žánrů
popsat základní charakteristiky a principy rozmanitých stylistických žánrů
rozumět základním pravidlům syntaxu a gramatiky
professional skills
analyzovat způsoby výstavby diverzifikovaných jazykových projevů (komunikátů)
používat základní lingvistickou a žurnalistickou terminologii
diskutovat o charakteristice jednotlivých stylistických žánrů
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit klíčové pojmy jazykových stylů
orientovat se ve vybraných problémech odborného a publicistického stylu
charakterizovat základní postupy při tvorbě diverzifikovaných komunikátů
professional skills
kriticky a samostatně analyzovat diverzifikované komunikáty z formálního (stylistického) hlediska
aplikovat osvojené teoretické znalosti na tvorbu vlastních stylisticky rozmanitých textů
přistupovat k tvorbě vlastních textů kreativně a sebekriticky
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
Continuous assessment
professional skills
Seminar work
Report
Skills demonstration during practicum
Test
Recommended literature
 • Čechová, Marie. Čeština - řeč a jazyk. [1. vyd.]. Praha : ISV, 1996. ISBN 80-85866-12-9.
 • Čechová, Marie. Stylistika současné češtiny. Vyd. 1. Praha : ISV nakladatelství, 1997. ISBN 80-85866-21-8.
 • Dolanská, N. Jak se stát Hemingwayem. Karolinum Praha, 1994.
 • Eisner, Pavel; Stich, Alexandr. Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině. Vyd. v tomto uspořádání 2., V nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0947-7.
 • Foster, N. Jak blufovat o žurnalismu. Praha, Talpress, 1995.
 • Osvaldová, B.; Halada, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha : Libri, 2002. ISBN 80-7277-108-6.
 • SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a nepsat česky.
 • Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.
 • Trunečková, L. Tiskové agentury. Karolinum Praha, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 1 Winter