Course: Communication Practice 1

« Back
Course title Communication Practice 1
Course code KFI/KPR1K
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Course content
The course will introduce students into the situation of communication in practice. Student will choose some concrete place from the offer of KFI or will arrange an internship in a selected institution and there he will make individual research of situation in communication. Students will consult the choice of the institution with lecturer and will submit the contract with the institution. During their internship, student is required to keep a diary in which he notes his experience. Students will present a reflection of their internship in seminars. Student will also prepare and give shape to his/her own report on student radio station. The report will be related to defined cultural area.

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Skills demonstration, Field trip
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 60 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
  • Contact hours - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní pojmy komunikačního vzorce.
rozumět vztahům mezi základními pojmy komunikačního vzorce.
stanovit své priority vzhledem ke svému budoucímu profesnímu zaměření.
professional skills
samostatně komunikovat s externími subjekty.
sestavit prezentaci na předem zadané téma.
provést jednoduchou prezentaci s použitím PC a dataprojektoru.
general eligibility
Schopnost analyzovat vlastní silné a slabé stránky v ohledu ke komunikačním dovednostem.
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat komunikační vzorec na konkrétní komunikační situaci
determinovat chyby v komunikaci a navrhnout zlepšení
ověřit vlastní komunikační dovednosti v praxi
professional skills
samostatně komunikovat a vykonávat činnosti u externího subjektu
prezentovat na předem stanovené téma v omezeném časovém intervalu
zpracovat sebehodnotící zprávu a vyvodit závěry
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Field trip
Skills demonstration
Project-based instruction
professional skills
Skills demonstration
Students' portfolio
Individual study
general eligibility
Students' self-study
Group discussion
Self-study of literature
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
Report
Project
professional skills
Skills demonstration during seminar
Skills demonstration during field trip
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Relevantní literatura bude doplněna podle charakteru praxe..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 2 Winter