Course: Reading and Interpretation of English Philosophical Texts

« Back
Course title Reading and Interpretation of English Philosophical Texts
Course code KFI/ITAFB
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Course content
At the seminary philosophical texts written in foreign language will be read, analyzed and interpreted. Texts will focus mainly on the period of empiricism and analytical philosophy. The texts will be chosen according to specializations and abilities of the students in the seminary group. Texts will be published at the beginning of the semester on the website of Courseware.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Seminar classes, Self-study of literature, Textual studies
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 36 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 58 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy anglické filosofické terminologie
charakterizovat specifika anglické filosofické terminologie
professional skills
dohledat v anglickém filosofickém textu citovanou pasáž a ověřit její formální i věcnou správnost
najít a ověřit v anglické sekundární literatuře konkrétní faktografickou znalost
najít k českému překladu v originálním anglickém filosofickém textu příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu
learning outcomes
professional knowledge
popsat typické žánry filosofického textu v angličtině
charakterizovat strukturu filosofických textů jednotlivých anglicky píšících autorů
professional skills
interpretovat konkrétní pasáž pramenného anglicky psaného filozofického textu bez pomoci českého překladu
identifikovat v českém překladu anglického filosofického textu použitou terminologii a kriticky zhodnotit její překlad
přeložit pasáž z anglického filosofického textu pro potřeby citace ve vlastní práci
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Lecture supplemented with a discussion
Students' portfolio
professional skills
Textual studies
Seminar classes
Self-study of literature
Individual study
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
  • Aktuální seminární textu budou zveřejněny před zahájením výuky na Courseware..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Summer