Course: Hermeneutics and Theory of Interpretation

« Back
Course title Hermeneutics and Theory of Interpretation
Course code KFI/HEM
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Course content
The following topics will be focused: Hermeneutics - H.-G. Gadamer, P. Ricoeur; fiction and reality in theory of interpretation; mimesis as a traditional aesthetic concept, its critics and contemporary analyzes; fictional worlds and theory of interpretation - L. Dolezel, R. Ronenova; poststructuralism and theory of interpretation - M. Foucault, R. Barthes, U. Eco; idea of historicism in theory of interpretation - concept of historism and historicity of interpretation, fiction and history - H. White, R. Barthes, P. Veyne, R. Chartier, L. Dolezel; intellectual history - M. de Certeau, C. Geertz, P. Burke; New Historicism - S. Greenblatt, C. Gallagher, L. Montrose

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozumět obecnému kontextu teorií interpretace
orientovat se v základní současné filosofické terminologii
orientovat se v základních koncepcích západoevropské filosofické tradice
professional skills
analyzovat a interpretovat odborný text v českém i anglickém jazyce
používat základní odbornou humanitně vědnou terminologii
diskutovat o abstraktních myšlenkových koncepcích a logicky argumentovat
learning outcomes
professional knowledge
shrnout a vysvětlit klíčové myšlenky uvedených koncepcí
používat základní související terminologii a interpretační postupy a kriticky je hodnotit
uvést do souvislostí hermeneutiku, teorii interpretace a současný filosofický a myšlenkový diskurz
professional skills
aplikovat dílčí metody interpretace na další odborné texty z obdobného diskursu
řešit problémy interpretace s přihlédnutím k obecnému i specifickému kontextu
analyzovat dílčí problémy teorie interpretace
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
professional skills
Seminar classes
Students' portfolio
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
professional skills
Combined exam
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Auerbach, Erich. Mimesis : zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 80-204-0738-3.
 • Barthes, R. Diskurz historie. In Česká literatura ? časopis pro literární vědu. 2007.
 • Barthes, R. Smrt autora. In Aluze. 2006.
 • Bolton, J. Nový historismus. Brno: Host, 2007.
 • Burke, Peter. Variety kulturních dějin. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. ISBN 80-7325-081-0.
 • Compagnon, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Vyd. 1. Brno : Host, 2009. ISBN 978-80-7294-324-1.
 • Doležel, L. Fikce a historie v období postmoderny. Praha : Academia, 2008. ISBN 978-802001581-5.
 • Doležel, Lubomír. Heterocosmica : fikce a možné světy. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
 • Eco, U. Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 80-246-0740-9.
 • Foucault, Michel. Diskurs, Autor, Genealogie : tři studie. Praha : Svoboda, 1994. ISBN 80-205-0406-0.
 • Gadamer, Hans-Georg. Problém dějinného vědomí. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-062-5.
 • Gadamer, Hans-Georg; Sokol, Jan. Člověk a řeč : výbor textů. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-76-3.
 • Grondin, J. Dějiny hermeneutiky. Praha: Oikuméné, 1997.
 • Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-43-7.
 • HAMAN, A. - HOLÝ, J. - PAPOUŠEK, V. (eds.). Kritické úvahy o západní literární teorii. Praha: ARSCI, 2006.
 • Chartier, Roger. Na okraji útesu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-52-6.
 • Pieters, J. Moments of Negotiation. The New Historicism of Stephen Greenblatt. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001.
 • Ricoeur, Paul. Úkol hermeneutiky : eseje o hermeneutice. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2004. ISBN 80-7007-185-0.
 • Ronenová, R. Možné světy v teorii literatury. Brno : Host, 2006.
 • Veyne, Paul. Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-26-7.
 • White, H. Tropika diskurzu. Kulturně kritické eseje. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010.
 • White, Hayden. Metahistorie : historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Vyd. 1. Brno : Host, 2011. ISBN 978-80-7294-376-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 1 Summer