Course: Gestalt Philosophy

« Back
Course title Gestalt Philosophy
Course code KFI/FZG
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Course content
A difference between "intelectual understanding" of philosophical texts and their "lived understanding". Basic principles of gestalt approach and their utilization while interpreting the texts. G. principles in selfreflection of participants during the course work. Philosophical problems of strenght, totalities and time. Problems of communication and contact revealing in a groupe work.

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Seminar
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 6 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
uvést princip teoretického, resp. fenomenologického odstupu a zkoumání
rozumět textům běžným racionálním rozborem
orientovat se v běžných rozdílech komunikace a komunikačních situací
professional skills
rozlišovat a analyzovat význam pojmů v závislosti na jejich kontextu
reflektovat a formulovat své pochopení myšlenek a pocitů
přiměřeně diskutovat o svých poznatcích
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat principy gestalt přístupu a jejich spojení s filosofií
vysvětlit význam filosofických myšlenek a motivů zpracovaných v kursu
popsat spojení prvků gestalt přístupu s filosofií v oblasti osobního růstu a komunikace
professional skills
interpretovat texty i skutečnosti s využitím gestalt principů
propojit zpracovávané myšlenky a zkušenost ke konkrétnějšímu pochopení poznatků
aplikovat získané poznatky k osobnostnímu rozvoji, speciálně v oblasti komunikace
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Students' self-study
Metodické vedení experimentů a diskuse
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Report
Seminar work
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Elektronické opory ve výuce zveřejněné vyučujícím prostřednictvím Courseware..
 • Buber, Martin. Já a ty. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-7198-042-1.
 • G. M. Yontef. Uvědomění, dialog a proces. (Awarness, Dialogue and Process, New York, 1991.
 • Joyce, Phil; Sills, Charlotte. Základní dovednosti v gestalt psychoterapii. Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-771-8.
 • Mackewn, Jennifer. Gestalt psychoterapie : moderní holistický přístup k psychoterapii. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-922-4.
 • Patočka, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. 1. vyd. Praha : ISE, 1995. ISBN 80-85241-90-0.
 • Perls, F.; Hefferline, R. F.; Goodman, P. Gestalt terapie : vzrušení lidské osobnosti a její růst. Vyd. 1. V Praze : Triton, 2004. ISBN 80-7254-507-8.
 • Perls, Frederick S. Gestalt terapie doslova. Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-7198-115-X.
 • Saint-Exupéry, Antoine de. Citadela. Praha : Vyšehrad, 1984.
 • Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšíř. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 2 Summer