Course: Philosophy of Science

« Back
Course title Philosophy of Science
Course code KFI/FVFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Fajkus Břetislav, Doc. PhDr. CSc.
 • Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 64 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
představit základní postavy a témata klasické epistemologie
professional skills
používat s porozuměním filosofickou terminologii klasické epistemologie
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsaženou v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a témata filosofie vědy 20. století
charakterizovat nejdůležitější filosofické interpretace vědy a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné filosofické spisy filosofie vědy 20. století
professional skills
analyzovat pramenné filosofické texty filosofie vědy 20. století
interpretovat vybrané pasáže klíčových textů filosofie vědy 20. století
sledovat argumentační postupy konkrétních autorů nebo vybraných textů filosofie vědy 20. století
argumentovat a diskutovat o konkrétním tématu filosofie vědy 20. století
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Skills demonstration
Seminar classes
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Carnap, Rudolf. Problémy jazyka vědy. Praha : Svoboda, 1968.
 • Fajkus, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.
 • Feyerabend, Paul. Rozprava proti metodě. Vyd. 1. Praha : Aurora, 2001. ISBN 80-7299-047-0.
 • Godfrey-Smith, Peter. Theory and reality : an introduction to the philosophy of science. 2003. ISBN 0-226-30063-3.
 • Hempel, C. G. Filosofie přírodních věd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015.
 • Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.
 • Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.
 • Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.
 • Toulmin, S. The Philosophy of Science: An Introduction.. New York : Hutchinson's University Library, 1953.
 • Zámečník, L. H. Nástin filosofie vědy: empirické základy vědy v analytické tradici. Brno : Host, 2015.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Summer