Course: Introduction to Greek Philosophical Terminology

« Back
Course title Introduction to Greek Philosophical Terminology
Course code KFI/FTRFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Boháček Kryštof, Mgr. Ph.D.
Course content
Showing grammatical phenomena and specific terminology on selected philosophical texts. Basics of Greek grammar: declension of substantives articles; the verb einai; declension of pronouns; infinitive and indicative mood of active and mediopassive present tense of basic Greek verbs; past tenses of Greek verb; adverbs formation; prepositions; conjugation of adjectives; forming and comparing of adverbs.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat alespoň jeden cizí jazyk, nejlépe angličtinu (min. pasivně)
ovládat s porozuměním odborný jazyk (v češtině)
professional skills
kriticky přistupovat ke zdrojům (pramenným i sekundárním textům)
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
rozumět sdělením různého typu
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy řecké filosofické terminologie
charakterizovat specifika řecké filosofické terminologie
professional skills
dohledat v řeckém filosofickém textu citovanou pasáž a ověřit její formální i věcnou správnost
najít a ověřit konkrétní faktografickou znalost v sekundární literatuře k řecké filosofii
najít k českému překladu v originálním řeckém filosofickém textu příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu
s využitím etymologické analýzy pracovat s plným sémantickým polem odborné filosofické terminologie (původem řecké)
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
Students' portfolio
professional skills
Seminar classes
Textual studies
Self-study of literature
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Combined exam
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Report
Recommended literature
 • Aktuální seminární texty budou. zveřejněny před zahájením výuky v Coursewaru..
 • Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy I-VI. Cambridge.
 • Hobza, P. - Zielina, M. Řecká filosofie: Jazykově-filosofický úvod I.. Olomouc, 2013.
 • Horáček, Filip; Chlup, Radek. Učebnice klasické řečtiny. Vyd. 1. Praha : Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2123-6.
 • Kolektiv autorů. Slovník antické kultury. Praha, 1974.
 • Liddell-Scott. Greek-English Lexikon. Oxford, 1996.
 • Niederle, J. - Niederle, V. - Varcl. L. Mluvnice řeckého jazyka. Praha, 1956.
 • Patočka, J. Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové. Praha : Nakl. ČSAV, 1964.
 • Peters, F. E. Greek philosophical Terms. A Historical Lexicon. New York - London, 1967.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 2 Winter