Course: Introduction to Latin Philosophical Terminology

« Back
Course title Introduction to Latin Philosophical Terminology
Course code KFI/FTLFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pavlas Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
Evidences of grammatical phenomena gone over in concrete philosophical texts. Basics of Latin grammar: declension of substantives and adjectives; basic verbal forms (conjugation, tenses, moods); modal verbs, selected irregular verbs; comparing of adjectives and adverbs; basic pronouns and their forms; basics of syntax. Differences between a classical, medieval and humanist Latin. Ortography.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes, Students' self-study, Textual studies, Lecture
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat alespoň jeden cizí jazyk, nejlépe angličtinu (min. pasivně)
ovládat s porozuměním odborný jazyk (v češtině)
professional skills
kriticky přistupovat ke zdrojům (pramenným i sekundárním textům)
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
rozumět sdělením různého typu
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy latinské filosofické terminologie
charakterizovat specifika latinské filosofické terminologie
professional skills
dohledat v latinském filosofickém textu citovanou pasáž a ověřit její formální i věcnou správnost
najít a ověřit v latinské sekundární literatuře konkrétní faktografickou znalost
najít k českému překladu v originálním filosofickém textu příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
Students' portfolio
professional skills
Seminar classes
Textual studies
Self-study of literature
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Combined exam
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Report
Recommended literature
 • Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích, I-II.. Praha, 1992.
 • Vyučující na začátku semestru zveřejní základní literaturu a texty na Courseware..
 • Floss, K. - Nejschleba, T. Úvod do latinské filozofické terminologie a četby. Olomouc : FF UP, 2000.
 • Nechutová, J.; Hejnic, J. Úvod do studia středověké latiny. Brno, 1977.
 • Nechutová, J. Středověká latina. Brno : FF MU, 1995.
 • Nechutová, J. Texty ke cvičením ze středověké latiny. Brno, 1995. ISBN 80-210-1058-4.
 • Nechutová, J. Výbor latinských filozofických textů pro posluchače oboru filozofie. Praha, 1968.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia 1. Leda, Praha, 1999.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia 2. Praha, Leda, 1999.
 • Pražák, J. - Novotný, F. - Sedláček, J. Latinsko-český slovník. Praha : KLP, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 2 Winter