Course: Philosophy of Mind

« Back
Course title Philosophy of Mind
Course code KFI/FM
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Course content
These topics will be focused: early and Modern Age conceptions of philosophy of mind, 19th century as building of philosophy of mind as independent research field, contemporary American and Anglo ? Saxon philosophy of mind, comparison of works of present and earlier authors interested in philosophy of mind

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 55 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 23 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základních tématech systematické filozofie a epistemologie
představit klíčové postavy novověké filozofie a vysvětlí jejich ontologická stanoviska
professional skills
používat s porozuměním základní filozofickou terminologii
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a témata filozofie mysli
charakterizovat nejdůležitější filozofické koncepce vztahu mysli a těla a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné filozofické spisy v rámci filozofie mysli 20. století
professional skills
analyzovat pramenné filozofické texty období filozofie mysli 20. století
interpretovat vybrané pasáže klíčových filozofických textů ve filozofii mysli
sledovat argumentační postupy konkrétních autorů filozofie mysli nebo vybraných textů
argumentovat a diskutovat o konkrétním tématu filozofie mysli
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Dennett, Daniel C. Druhy myslí : k pochopení vědomí. Vyd. 2., upr. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1177-3.
 • Gál, Egon; Kelemen, Jozef. Mysel'telo stroj. 1. vyd. Bratislava : Bradlo, 1992. ISBN 80-7127-032-6.
 • Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle. Bratislava : Honner, 2001.
 • Gáliková, Silvia; Gál, Egon. Antológia filozofie mysle. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2003. ISBN 80-7149-597-2.
 • Heil, John. Philosophy of mind : a contemporary introduction. 2nd ed. New York : Routledge, 2004. ISBN 0-415-28356-6.
 • Koukolík, František. Já - o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0736-0.
 • Nosek, Jiří. Mysl a tělo v analytické filosofii : úvod do teorií psychofyzického problému. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-091-9.
 • Penrose, Roger. Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0780-4.
 • Polák, Michal. Filosofie mysli. Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-742-2.
 • Searle, J. Myseľ, jazyk, spoločnosť. Bratislava : Kalligram, 2007.
 • Searle, John R. Minds, brains and science. Cambridge : Harvard University Press, 2003. ISBN 0-674-57633-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Analytic Philosophy and Philosophy of Sciences (11-1,2,3) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Summer