Course: Philosophy of Communication

« Back
Course title Philosophy of Communication
Course code KFI/FK
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Větrovcová Marie, Mgr. Ph.D.
 • Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Course content
This topics will be focused: Historical changes of communication; Utopia of communication: searching the perfect and universal language in European culture (Bacon, Leibniz, Comenius), allegorical and symbolic reading of the world: the interpretation of the book of nature, deinscriptive hermeneutics (Foucault, Eco, Findlen); language and culture. Communication problem with otherness (Todorov, Greenblatt). Linguistic Relativism, ideas about the origin of language (Vico, Rousseau, Humboldt, Sapir, Whorf); Perspectivism and Philosophy of Communication of J. Ortega y Gasset. Communication in the era of a "mass-man" and "the era of emptiness" (Le Bon, Ortega y Gasset, Lipovetsky); The absurdity and problem of understanding (view from the perspective of existentialism and postmodernism); Postmodern philosophy of communication: Games and disputes in Lyotard's philosophy of language, The Postmodern philosophy and media communication (Lyotard, Baudrillard, Bourdieu, Eco, Bueno); Orbis pictus: Pictures and communication. Visual communication in science and philosophy. Goodman's Ways of worldmaking. P. K. Feyerabend and science as art. B. Latour: Cognition and visualization; New visual studies (Böhme, Debray, Huberman).

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 18 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základních pojmech a koncepcích evropské filozofické tradice
popsat základní charakteristiky a principy fungování přirozených jazyků
rozumět základním problémům ontogeneze i fylogeneze jazyka
professional skills
analyzovat a interpretovat odborný filozofický text v českém a anglickém jazyce
používat základní terminologii tradiční i moderní filozofie
diskutovat o abstraktních filozofických koncepcích a logicky argumentovat
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit klíčové pojmy a koncepce filozofie komunikace
orientovat se ve vývoji filosofického myšlení o problémech přirozených i umělých jazyků
charakterizovat klíčová díla diskursu filosofie komunikace v synchronní i diachronní perspektivě
professional skills
řešit problémy filozofie komunikace kritickou analýzou jazyka
aplikovat diverzifikované teorie komunikace při zkoumání jazyka vědy i běžných řečových aktů
analyzovat problémy mediální komunikace z filosofické perspektivy
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
professional skills
Seminar classes
Students' portfolio
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Combined exam
Report
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Eco, U. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha, 2001.
 • Eco, U. Mysl a smysl. Praha, 2000.
 • Foucault, M. Slová a veci. Bratislava, 2000.
 • Goodman, N. Způsoby světatvorby. Bratislava, 1996.
 • Komenský, J. A. Cesta světla. Praha, 1961.
 • Lyotard, J.-F. O postmodernismu. Praha, 1993.
 • Lyotard, J.-F. Rozepře. Praha, 1998.
 • Ortega y Gasset, J. Vzpoura davů. Praha, 1993.
 • Ortega y Gasset, José. Úkol naší doby. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1969.
 • Rousseau, J.J. Esej o původu jazyků. 2012.
 • Whorf, B. L. Language, Thought and Reality. Cambridge, 1974.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 2 Winter