Course: Philosophy of Language

« Back
Course title Philosophy of Language
Course code KFI/FJF
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dach Stefanie, Mgr. Ph.D.
 • Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Course content
Reference and singular terms: sense and reference of proper names (G. Frege), definite descriptions (B. Russell, P. F. Strawson, K. Donnellan), cluster theory of proper names (J. Searle), rigid designators and possible worlds (S. Kripke). Semantics and syntax: meaning and verification, analytic a synthetic sentences (R. Carnap, W. v. O. Quine), meaning and truth conditions, possible worlds and intensional logic (D. Davidson, A. Tarski, N. Chomsky, R. Montague), meaning as using of words, language games and rules (L. Wittgenstein), meaning and intentionality (P. Grice). Semantics and pragmatics: constatives and performatives, locution, illocution, perlocution (J. L. Austin), speech acts (J. Searle), conventional and conversational implicatures (P. Grice), communication and convention (D. Lewis).

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 43 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
představit základní témata a problémy filosofie od antiky do 19. století
popsat historické a kulturní reálie 20. století
professional skills
používat s porozuměním filosofickou terminologii
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a témata filosofie jazyka
charakterizovat nejdůležitější přístupy v rámci filosofie jazyka a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné filosofické spisy týkající se filosofie jazyka
professional skills
analyzovat filosofické texty týkající se filosofie jazyka
interpretovat vybrané pasáže filosofických textů týkajících se filosofie jazyka
sledovat argumentační postupy konkrétních autorů a vybraných textů týkajících se filosofie jazyka
argumentovat a diskutovat o konkrétním tématu filosofie jazyka
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Austin, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha : Filosofia, 2000. ISBN 80-7007-133-8.
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-10-0.
 • Gadamer, Hans-Georg. Pravda a metoda I : nárys filosofické hermeneutiky. Vyd. 1. Praha : Triáda, 2010. ISBN 978-80-87256-04-6.
 • Habermanss, Jürgen. Theorie des kommunikativen Handelns. 1. Aufl. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995.
 • Heidegger, Martin. Básnicky bydlí člověk : německo-česky. 2., opr. vyd. Praha : Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-165-X.
 • Hroch, Jaroslav. Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti. Vyd. 1. V Brně : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1709-0.
 • Lycan, W. G. Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2008.
 • Peregrin, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-207-5.
 • Peregrin, Jaroslav. Význam a struktura. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-93-3.
 • Pinker, Steven. Jazykový instinkt : jak mysl vytváří jazyk. Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2009. ISBN 978-80-7438-006-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Summer