Course: Philosophy of Education

« Back
Course title Philosophy of Education
Course code KFI/FFV
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Course content
1. Introduction to the philosophy of education. 2. Character of education in Antiquity: Sokrates, Plato, Aristoteles. 3. Middle Ages conceptions of education and Chelčický. 4. Renaissance, Humanism, new vision of human and his education. 5. Locke, Hobbes, education for society. Comenius. 6. Members of French Enlightment: Helvetius, Rousseau, Diderot, education of new human. 7. Herder, Kant, Herbart - human as a subject of education. 8. Fichte, Hegel, Marx - the progress of education. 9. Comte, Mill, positivistical conceptions of education, Masaryk. 10. Nietzsche, Dilthey, Arendt, philosophy of life and education. 11. Jaspers and Heidegger, human existence and education. 12. Fink, Scheler, Patočka, Palouš - Phenomenology and education. 13. Dewey and education in practice. Foucault and Rorty - education in postmodern age.

Learning activities and teaching methods
Textual studies, Lecture
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will get compact overview of theories of education in particular periods of progress of "western society" and their reflections in philosophical view. Students will be introduced into the ideas of leading autorities interested in the problems of philosophy of education.
teaching methods
Lecture
Textual studies
assessment methods
Test
Recommended literature
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 • Brezinka, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. 1. vyd. Praha : Zvon, 1996. ISBN 80-7113169-5 (bro.
 • Cipro, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Sv. 1, Od starověku k osvícenství. Praha : Miroslav Cipro, 2002. ISBN 80-238-7452-7.
 • Cipro, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Sv. 2, Devatenácté století. Praha : Miroslav Cipro, 2002. ISBN 80-238-8003-9.
 • Cipro, Miroslav. Galerie světových pedagogů. Sv. 3, Dvacáté století. Praha : Miroslav Cipro, 2002. ISBN 80-238-8004-7.
 • Dawson, Christopher. Krize západní vzdělanosti : Se zvláštními programy pro studium křesťanské kultury od Johna J. Mulloye a Johna P. Gleasona. 1. vyd. v ČSFR. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25392-X.
 • Fiala, Jiří. Obnova ideje univerzity : Soubor statí o významu a postavení univerzit v současném světě. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993.
 • Kratochvíl, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha : Herrmann & synové, 1995.
 • Palouš, Radim. Čas výchovy. Řím : Křesťanská akademie, 1987.
 • Patočka, J. Filosofie výchovy. Praha, 1997.
 • Patočka, Jan; Chvatík, Ivan; Kouba, Pavel. Péče o duši : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I., Stati z let 1929 - 1952. Nevydané texty z padesátých let. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-24-0.
 • Pelcová, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0076-5.
 • Pešková, Jaroslava; Schücková, Ladislava. Já, člověk.. : jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-04-21766-4.
 • Stark, Stanislav; Demjančuk, Nikolaj,; Demjančuková, Dagmar. Kapitoly z filosofie výchovy. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-56-2.
 • Stark, Stanislav. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu : se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-012-8.
 • Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie / Hans Joachim Störig ; [z německého originálu .. přeložili Miroslav Petříček, Petr Rezek a Karel Šprunk]. Vyd 8., V KNA 2. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester