Course: Philosophy of History

« Back
Course title Philosophy of History
Course code KFI/FD
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Profant Martin, PhDr. Ph.D.
Course content
The development of modern Science and rise of the modern concept of history. Ancient and modern concept of history. The modern theories of state and of society as the prerequisites of the rise of Philosophy of history. Theodicy. The Jewish messianism, Christian stories of Saving, and the philosophy of history. The philosophy of history, human rights and civil society: Hume and Voltaire, Leibniz and Herder, Rousseau and Kant. Hegel.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be explicate the main interpretations of both historical and systematical meaning and they will taught to use the key terms of the Philosophy of history. They summarize the main ideas of the significant philosophers who were concerned with problems of history.
teaching methods
Interactive lecture
assessment methods
Test
Continuous assessment
Recommended literature
 • Přirozený svět jako politický problém : Eseje o člověku pozdní doby. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0279-X.
 • Velké postavy politické filosofie ; [uspořádal Jaromír Žegklitz]. Praha : Občanský institut, 1996. ISBN 80-901659-5-8.
 • Arendt, Hannah. Mezi minulostí a budoucností : osm cvičení v politickém myšlení. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. ISBN 80-85959-92-5.
 • Diderot, Denis. Setkání s Filozofem : výbor z díla. Praha : MF, 1984.
 • Guardini, Romano. Konec novověku : Pokus o orientaci. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1992. ISBN 80-7021-055-9.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. ISBN null.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Filozofia dejín. Bratislava : Slovenské vydavateĺstvo politickej literatúry, 1957.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0296-0.
 • K. Popper. Kritika historicismu. Praha, 1994.
 • Kant, Immanuel. K věčnému míru : filosofický projekt : O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit v praxi. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-55-2.
 • Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha : Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0152-5.
 • Kohák, Erazim. Člověk, dobro a zlo : o smyslu života v zrcadle dějin : kapitoly z dějin morální filosofie. Vyd 1. Praha : Ježek, 1993. ISBN 80-901625-3-3.
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm. Theodicea : pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-094-7.
 • Loužilová, Olga. Masarykův problém moderního člověka. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1990.
 • Major, Ladislav. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-462-2.
 • Marx-Engels. O historickém materialismu. Praha, 1962.
 • Ortega y Gasset, José. Vzpoura davů. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0072-8.
 • Patočka, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. Vyd 1. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0263-4.
 • Platón. Ústava. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0347-1.
 • Rousseau, Jean Jacques; Čechák, Vladimír. Rozpravy. Praha : Svoboda, 1989. ISBN 80-205-0064-2.
 • Sobotka, Milan. Stati k Hegelově Fenomenologii a Filozofii práva. Praha : Karolinum, 1993.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester