Course: Philosophy of Mankind

« Back
Course title Philosophy of Mankind
Course code KFI/FCLO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Topic of dignity in the philosophy of mankind. 2. The theme of misery in the philosophy of mankind. 3. Body and physicality in the philosophy of mankind and in medicine. 4. The place of man in nature. Transformations of anthropocentrism and their reflection. 5. "The problem of the other." A man of culture and understanding of "otherness". 6. Man as a dreaming creature. Utopia and dreams in perspective of the philosophy of man. 7. Man as a creature of history. Historicity of man. 8. Man and the arts. Man as creator and performer. 9. The concept of man in the visual arts and philosophy. 10. Man and communication problems. Philosophical efforts to solve them. 11. Man and new communications technologies. Man and "non-human". 12. Man in a pluralistic world. Postmodern and hypermodern perspective and philosophy of man. 13. Human existence and mortality.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be able to identify and characterize the main features of human philosophy and philosophical anthropology. Remember the key personalities and concepts from the philosophical antopologie. Specific examples, students will be able to describe how the philosophical antropologie influenced philosophical movements in 20th century.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Cassirer, Ernst,; Kristeller, Paul Oskar,; Randall, Herman John. The renaissance philosophy of man : Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives. Chicago : University of Chicago Press, 1948.
 • Coreth, Emerich. Co je člověk? : základy filozofické antropologie. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-098-2.
 • Gadamer, Hans-Georg; Sokol, Jan. Člověk a řeč : výbor textů. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1999. ISBN 80-86005-76-3.
 • Garaudy, Roger. Perspektivy člověka. 1. vyd. Praha : Nakladatelství politické literatury, 1965.
 • Gombrich, Ernst Hans; Konečný, Lubomír. Umění a iluze : Studie o psychologii obrazového znázorňování. 1. vyd. Praha : Odeon, 1985.
 • Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-083-1.
 • Landgrebe, Ludwig. Filosofie přítomnosti : německá filosofie 20. století. 1. vyd. Praha : Academia, 1968.
 • LYOTARD, J.-F. O postmodernismu. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2003.
 • Nejeschleba, Tomáš; Němec, Václav,; Recinová, Monika. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. I., Od antiky po renesanci. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-247-2.
 • Nejeschleba, Tomáš; Němec, Václav,; Recinová, Monika. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. II., Od Kanta po současnost. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-248-9.
 • Ortega y Gasset, José. Úvaha o technice a jiné eseje o vědě a filosofii. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-455-8.
 • Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Praha : OIKOYMENH, 2005. ISBN 80-7298-164-1.
 • Porter, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. V českém jazyce vyd. 2. Praha : Prostor, 2013. ISBN 978-80-7260-287-2.
 • Sokol, Jan. Filosofická antropologie : člověk jako osoba. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-627-6.
 • Sokol, Jan. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. 3. rozšíř. vyd. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-253-5.
 • Stark, Stanislav. Elektronická učebnice (KFI/FIAH).
 • Stark, Stanislav. Filosofická antropologie. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1995. ISBN 80-7043-168-7.
 • Stark, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-711-7.
 • Stark, Stanislav. Problematika člověka v současné filozofii. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-471-9.
 • Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1991. ISBN 80-7113-041-9.
 • Špirk, Jaroslav. Antropologický slovník : pojmy a problémy filosofické antropologie. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1996. ISBN 80-7082-258-9.
 • TONDL, L. Člověk ve světě techniky : nové problémy filozofie techniky. Liberec : Bor, 2009.
 • UNAMUNO, M. de. Tragický pocit života v lidech a národech. Praha, 1927.
 • Welsch, Wolfgang. Naše postmoderní moderna. 1. vyd. Praha : Zvon, 1994. ISBN 80-7113-104-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Winter