Course: 19th Century Philosophy

« Back
Course title 19th Century Philosophy
Course code KFI/F19FB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Profant Martin, PhDr. Ph.D.
Course content
German classical idealism (Fichte, Schelling, Hegel); Feuerbach; Marx; philosophy of life (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson); positivism (Comte, Mill); pragmatism (James, Dewey); Kierkegaard; neo-kantianism.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 64 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
představit základní postavy a témata klasické novověké filosofie (od poloviny 17. stol. do roku 1832)
popsat historické a kulturní reálie období moderní doby (18 20. stol.)
professional skills
používat s porozuměním filosofickou terminologii období 18. stol.
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a témata filosofie 19. stol.
charakterizovat nejdůležitější filosofické 19. koncepce a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné filosofické spisy 19. stol.
professional skills
analyzovat pramenné filosofické texty 19. stol.
interpretovat vybrané pasáže textů postklasické filosofie
sledovat argumentační postupy konkrétních autorů nebo vybraných textů z 19. stol.
argumentovat a diskutovat o konkrétním tématu postklasické filosofie
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Demjančuk, Nikolaj; Profant, Martin,; Podhajský, Jiří. O povaze vědy : novokantovství. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-261-0045-4.
 • Holzhey, Helmut; Röd, Wolfgang. Filosofie 19. a 20. století. II., Novokantovství, idealismus, realismus a fenomenologie. Praha : Oikoymenh, 2006. ISBN 80-7298-178-1.
 • Kierkegaard, Sören. Bázeň a chvění ; Nemoc k smrti. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0360-9.
 • Major, Ladislav. Dějiny poklasické filozofie v 19. a na počátku 20. století. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-462-2.
 • Marx, K. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Praha, 1978.
 • Nietzsche, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. 2., opr. vyd. Praha : Oikoymenh, 2010. ISBN 978-80-7298-428-2.
 • Pešek, J. (ed.). Výbor z filozofických spisů mladohegelovců. Praha : Svoboda, 1989.
 • Thurner, Rainer; Röd Wolfgang; Schmidinger, Heinrich. Filosofie 19. a 20. století, sv. III: Filosofie života a filosofie existence. Praha : Oikoymenh, 2009.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 3 Winter