Course: Ethics

« Back
Course title Ethics
Course code KFI/ETFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Course content
Ethics in ancient, medieval, renaissance and modern age philosophy. Utilitarianism, Kant, Nietzsche. The course will also provide reflection of morality and ethical categories by non-philosophical disciplines (selected conception from psychology, sociology and biology), which try to deal with traditional question of philosophical ethics. We put more emphasis on conceptions which criticize and offer alternatives to modern humanism, which take the view that human being and its reason is centre of the world - virtue ethics, ecological ethics and feministic ethics.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 9 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
představit základní postavy z dějin etiky a témata etiky současné
popsat historické a kulturní reálie spjaté s jednotlivými koncepcemi
professional skills
používat s porozuměním filosofickou terminologii
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a témata z dějin etiky a vybrané problémy etiky současné
charakterizovat nejdůležitější filosofické etické koncepce a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné filosofické spisy z dějin etiky
professional skills
analyzovat pramenné texty filosofické etiky
interpretovat vybrané pasáže morálně filosofických textů
sledovat argumentační postupy konkrétních autorů nebo vybraných textů
argumentovat a diskutovat o konkrétním tématu etiky
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Vyd. v tomto překladu 2., V nakladatelství Academia 1. Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0917-5.
 • Brázda, Radim. Ethicum. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. ISBN 978-80-904273-9-6.
 • Freud, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Praha : Hynek, 1998. ISBN 80-86202-13-5.
 • Gilligan, Carol. Jiným hlasem : o rozdílné psychologii žen a mužů. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-402-8.
 • Kiczková, Z. Príroda vzor: žena. Bratislava : Aspekt, 1988.
 • Kohák, Erazim. Člověk, dobro a zlo : o smyslu života v zrcadle dějin : kapitoly z dějin morální filosofie. Praha : Ježek, 1993.
 • MacIntyre, Alasdair. Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-082-3.
 • Ricken, Friedo. Obecná etika. Praha : ISE, 1995.
 • Singer, Peter. Practical ethics. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-43971-X.
 • Skýbová, M. Etika a příroda. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 2 Winter