Course: Aesthetics

« Back
Course title Aesthetics
Course code KFI/ESFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
 • Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
 • Doubravová Jarmila, Prof. PhDr. CSc.
Course content
Established aesthetical categories and terms of contemporary aesthetics: beauty, majesty, comicality, mimésis, catharsis, taste. Topics discussed: Definition of the subject of aesthetics. Archaic period of ancient aesthetics. Plato's thinking on beauty and art. Aristotle's aesthetic views, the difference between Plato´s and Aristotle´s approach. Hellenistic aesthetics; Plotinos´ views on beauty and art. Medieval aesthetics, Augustine's aesthetics, aesthetics of Thomas Aquinas. Aesthetics of the Renaissance, Alberti's aesthetics. Classicist aesthetics; Boileau´s aesthetic views. English school of taste, Hutcheson, Hume, Burke. The French 18th century aesthetics, Diderot, Dubos, Rouseau. German Enlightenment in aesthetics, Winckelmann, Lessing. German classical aesthetics, Kant, Hegel. Overview of the 19th century aesthetics: formalist, psychological, biological and sociological aesthetics. Overview of aesthetic streams of the 20th century: analytic aesthetics, phenomenology, structuralism.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 9 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
představit základní postavy a témata evropské filosofie
popsat základní historické a kulturní reálie evropské historie
professional skills
používat s porozuměním terminologii evropské estetiky
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a témata evropské estetiky
charakterizovat nejdůležitější koncepce evropské estetiky a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné spisy evropské estetiky
professional skills
analyzovat pramenné texty evropské estetiky
interpretovat vybrané pasáže textů evropské estetiky
sledovat argumentační postupy konkrétních autorů nebo vybraných textů evropské estetiky
argumentovat a diskutovat o konkrétním tématu evropské estetiky
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Aristotelés. Poetika. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1.
 • Augustin. O pořádku. ; O učiteli. Praha : Česká akademie věd a umění, 1942.
 • Bergson, Henri. Smích. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0404-9.
 • Henckmann, Wolfhart; Lotter, Konrad. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0478-8.
 • Lessing, G. E. Láokoón neboli o hranicích malířství a poezie. In: L., G. E., Hamburská dramaturgie, Láokoón, stati. Praha : Odeon, 1980.
 • Nietzsche, Friedrich Wilhelm. Zrození tragédie : z ducha hudby. dot. [1. vyd.]. Praha : Gryf, 1993.
 • Platón. Symposion. 3., opr. vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. ISBN 80-85241-31-5.
 • Souriau, Étienne; Lorenzová, Helena. Encyklopedie estetiky. [1. vyd.]. Praha : Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X.
 • Zuska, Vlastimil. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-194-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Winter