Course: Epistemology

« Back
Course title Epistemology
Course code KFI/EPFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
 • Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
Course content
Approaches to knowledge: Dogmatic, critical and scientific epistemology (Plato, Aristotle, Bacon, Descartes, Berkeley, Hume, Kant, Comte, Spencer, Mill, Mach, Russell, Carnap, Quine). Rationalism, empiricism, sensualisms, conventionalism, intuitionism, instrumentalism, logical empiricism, falibilism. Problems of modern epistemology. Faith and reason. Mind, consciousness, brain. Theory of truth: correspondence, coherence, pragmatic, redundant, semantic. Necessity, contingency, possibility, validity. The problem of induction. The problem of demarcation in the history and modern epistemology. The image of knowledge, rationality, science in modern epistemology. Rationality in different cultural, historical contexts and value. Language and knowledge (Carnap, Chomsky, Putnam, Quine). Faith and knowledge (Hintikka). Experiment, observation, hypothesis, theory in the exact sciences and the humanities. Problems of scientific explanation (C. Hempel, E. Nagel, C. Levi-Strauss).

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 64 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
představit základní postavy a témata z dějin filosofie od antiky až po 20. století
popsat historické a kulturní reálie období 19. a 20. století
professional skills
používat s porozuměním základní filosofickou terminologii
identifikovat určitý problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a epistemologická témata z dějin filosofie a filosofie 20. století
charakterizovat nejdůležitější epistemologické koncepce z dějin filosofie a filosofie 20. století a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné filosofické spisy týkající se epistemologie z dějin filosofie a filosofie 20. století
professional skills
analyzovat pramenné filosofické texty z období dějin filosofie a filosofie 20. století
interpretovat vybrané epistemologické pasáže filosofických textů
sledovat argumentační postupy týkající se epistemologických problémů u vybraných autorů nebo vybraných textů
argumentovat a diskutovat o konkrétním epistemologickém tématu filosofie
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Aristotelés; Rezek, Petr. Metafyzika. 3. vyd., V nakl. Petr Rezek 2. Praha : Rezek, 2008. ISBN 978-80-86027-27-2.
 • Descartes, René. Meditace o první filosofii. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-084-X.
 • Descartes, René. Principy filosofie : výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké : Bilingva. 2. opr. vyd. Praha : Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-120-6.
 • Gadamer, Hans-Georg. Pravda a metoda I : nárys filosofické hermeneutiky. Vyd. 1. Praha : Triáda, 2010. ISBN 978-80-87256-04-6.
 • Heidegger, Martin. Bytí a čas. 2., opravené vyd. Praha : Oikoymenh, 2002. ISBN 80-7298-048-3.
 • Hume, David. Zkoumání o lidském rozumu. 1. vyd. (v tomto překladu). Praha : Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0.
 • Kant, Immanuel. Kritika čistého rozumu. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-035-1.
 • Lyotard, Jean Francois. O postmodernismu : postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1993. ISBN 80-7007-047-1.
 • Nietzsche, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. 2., opr. vyd. Praha : Oikoymenh, 2010. ISBN 978-80-7298-428-2.
 • Novák, L.; Vohánka, V. Kapitoly z epistemologie a noetiky. Praha : Krystal OP, 2015. ISBN 987-80-87183-71-7.
 • Platón. Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-067-X.
 • Quine, W. V. O.; Marvan, Tomáš; Dostálová, Ludmila. Vybrané články k ontologii a epistemologii. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-510-0.
 • Russell, Bertrand. Zkoumání o smyslu a pravdivosti. Praha : Academia, 1975.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 3 Winter