Course: Thesis Seminar

« Back
Course title Thesis Seminar
Course code KFI/DPSK
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 18
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Doubravová Jarmila, Prof. PhDr. CSc.
  • Dostálová Ludmila, Mgr. Ph.D.
Course content
Within this course, the student first specifies the content of the thesis during consultation session, or rather during seminar sessions, then he/she chooses adequate methods and relevant procedure of the topic processing. The student consults partial outcomes with his/her adviser [supervisor] and presents parts of his/her Bachelor's thesis to him/her. The time schedule of the subject and particular requirements will be provided by the Department, or more precisely, by the student's adviser [supervisor] at the beginning of the semester.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Self-study of literature
  • E-learning (given by an e-learning course) - 468 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat jednotlivé kvalitativní a kvantitativní metody sběru a zpracování dat
rozlišit jednotlivé druhy výzkumných designů v oblasti teorie a filozofie komunikace
vymezit nejvýznamnější přístupy v oblasti teorie a filozofie komunikace
professional skills
identifikovat metody, které jsou nejvhodnější pro řešení konkrétního výzkumného problému
na základě vlastního výzkumu vytvořit odborný text splňující všechny podstatné formální náležitosti
samostatně odborně argumentovat a prezentovat výsledky výzkumu
třídit a zpracovávat data, dále je analyzovat a interpretovat v rámci řešení výzkumného problému
analyzovat konkrétní proces či problém komunikace s využitím filozofických, lingvistických, sémiotických a sociologických teorií
kriticky reflektovat koherenci teorií jednotlivých autorů, jejich významovou a významotvornou strukturu a implikace pro další teorie
learning outcomes
samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy
získávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, analyzovat a specifikovat je
shromažďovat empirická data, systemizovat je a metodologicky správně je zpracovávat
analyzovat empiricky získaný materiál s využitím potřebných teoretických základů
vytvořit kvalifikační práci odpovídající příslušným formálním požadavkům
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Individual study
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Master's thesis assessment
professional skills
Continuous assessment
Recommended literature
  • Seznam literatury doporučí vedoucí práce..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 2 Summer