Course: The Liturgical Year

« Back
Course title The Liturgical Year
Course code KFI/CRO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Course content
The religious fetes and time periodization. Christianity: Church cycle - two main areas: celebrating of Jesus Christ?s birth ? the Christmas area. The Eastern area ? Eucharist. The fetes of saints. Sacraments. Three streams of Christianity - orthodoxy, catholicism, protestantism ? differences in festal tradition.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
By passing the course student will gain the survey of crucial foci of Christian life in a calendar cycle. Moreover will better understand the ideal content and motives of celebrating the fetes including the ability of qualify its cultural - religious function in history.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Seminar work
Recommended literature
 • Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad ; [přeložily Ekumenické komise pro Starý a Nový zákon]. 7. přeprac. vyd. Praha : Česká biblická společnost, 1996. ISBN 80-85810-11-5.
 • Malá encyklopedie Vánoc. 2. vyd. Praha : Libri, 2001. ISBN 80-7277-077-2.
 • Adam, Adolf. Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 80-7021-269-1.
 • Attwater, Donald; Svoboda, Petr. Slovník svatých. 2., revidované a dopl. vyd. Vimperk : Papyrus, 1993. ISBN 80-85776-06-5.
 • Demjančuk, Nikolaj; Demjančuková, Dagmar. Sokratovské principy výchovy a univerzitní vzdělání. Univerzita v novém mileniu ISBN 80-86473-62-7 Plze. 2004.
 • Demjančuková, Dagmar; Špilerová, Štěpánka. Čítanka dějin náboženství. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-77-6.
 • Demjančuková, Dagmar. Teorie a dějiny náboženství. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-43-0.
 • Eliade, Mircea. Mýtus o věčném návratu : (Archetypy a opakování). 1. vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. ISBN 80-85241-51-X.
 • Kotulová, E. Kalendář aneb kniha o věčnosti času. Praha, 1978.
 • Schauber, Vera; Schindler, Hanns Michael. Rok se svatými. [b.v.]. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl., 1993. ISBN 80-85527-75-8.
 • Vavřinová, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 2. vyd. Praha : Libri, 2001. ISBN 80-7277-077-2.
 • Vavřinová, Valburga. Malá encyklopedie Velikonoc. 1. vyd. Praha : Libri, 2006. ISBN 80-7277-292-9.
 • Vondruška, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické. 1. vyd. České Budějovice : Dona, 1991. ISBN 80-85463-03-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter