Course: Thesis Seminar 1

« Back
Course title Thesis Seminar 1
Course code KFI/BPS1F
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Funda Otakar, Prof. ThDr. et ThDr.
 • Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
 • Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
 • Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
 • Dostálová Ludmila, Mgr. Ph.D.
 • Ševčík Miloš, PhDr. Ph.D.
 • Paitlová Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Benda Libor, Mgr. Ph.D.
Course content
The view of science and scientifical methodolgy in present philosophy. Scientism and antiscientism. Culture and humanity sciences (W. Dilthey, W. Windelband). Sciences about nature and sciences about culture (H. Rickert). Tragedy of culture and methodology (G. Simmel, O. Spengler). Logic of science about culture (M. Weber). Language and humanity knowledge (E. Cassirer) . Cummunication and humanity knowledge (M. Buber, J. Ortega y Gasset, M. Bachtin). Hermeneutics and methods of social sciences (P. Ricoeur). Phenomenological method in humanity sciences (E. Husserl) . Hermeneutics as a methodological resource of humanity sciences (W. Dilthey, H. Gadamer). Characteristic of historical knowledge (B. Croce, M. Bloch). Humanity knowledge: since science till literature (R. Barthes). Methods of research in esthetics.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Individual study, Textual studies, Lecture
 • E-learning (given by an e-learning course) - 90 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 27 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní specifika filosofického poznání
charakterizovat základní metody humanitně vědného odborného diskurzu
vymezit základní charakteristiky odborného stylu
professional skills
využívat základní principy vědecké práce
aplikovat obecné metody interpretace charakteristické pro filosofický diskurz
orientovat se v základní relevantní odborné terminologii
learning outcomes
professional knowledge
představit základní témata a problémy metodologie humanitních věd
charakterizovat nejdůležitější metody využívané v odborných filosofických textech
aplikovat kontextuální znalosti pro vlastní metodickou práci
professional skills
vytvořit samostatný text splňující parametry kvalifikační práce
prezentovat odborný problém a diskutovat o něm způsobem relevantním pro odborný diskurz
rozšířit dovednost interpretace odborných filosoficky orientovaných textů
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Self-study of literature
professional skills
Textual studies
Seminar classes
Individual study
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 1, Jazyk. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-10-0.
 • Cassirer, Ernst. Filosofie symbolických forem. 2, Mytické myšlení. Praha : Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-11-9.
 • Demjančuk, Nikolaj. Elektronická učebnice (KFI/MHV).
 • Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech.
 • Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-141-2.
 • Hendl, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0030-7.
 • Hollis, Martin. The philosophy of social science : an introduction. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-44780-1.
 • Hubík, Stanislav. Sociologie vědění : základní koncepce a paradigmata. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-58-3.
 • Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-53-6.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-54-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 3 Winter