Course: Argumentative discourse

« Back
Course title Argumentative discourse
Course code KFI/ARD
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Babůrková Květová Eliška, Mgr.
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Course content
Theory of argumentation in the context of New Rhetoric and Informal Logics. Integrated character of of the discursus of argumentation by the view-point of linguistics, psychology, logics and the theory of science. Argumentation strategy. Analysis of the content and formal aspect of the argumentation according to its lingual, psychological, logical and theoretical basis. The polemic as the instrument of the solution of the problems. Ethic aspects of the argumentation.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
porozumět základním teoretickým koncepcím a požadavkům
charakterizovat základní znaky kritického myšlení
charakterizovat základní pojmy logiky
professional skills
zvládat základní komunikační situace - komunikovat
identifikovat problém v textu
interpretovat rozličné texty
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat historický vývoj teorie argumentace
představit základní koncepce argumentačních teorií
vysvětlit základní pravidla analýzy/tvorby argumentačních schémat
professional skills
používat jednotlivé způsoby argumentačního diskurzu a tyto praktické dovednosti zároveň aplikovat v dané situaci z hlediska jazykového, psychologického i etického
rozpoznat rozličné argumentační i kvaziargumentační akcenty v mluveném i psaném projevu a přizpůsobit tomu svou vlastní strategii jednání
vytvořit vlastní přesvědčivou argumentační linii na obhajobu zvolené teze
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with visual aids
professional skills
Lecture with visual aids
Individual study
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Test
Continuous assessment
professional skills
Test
Demonstrace dovedností při přednášce s diskuzí
Recommended literature
 • Allhoff, Dieter-W.; Allhoff, Waltraud. Rétorika a komunikace : 14. vydání. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2283-2.
 • Bokr, Josef; Svatek, Jan. Základy logiky a argumentace : pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelství. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000. ISBN 80-902627-8-3.
 • Cmorej, Pavel. Úvod do logické syntaxe a sémantiky. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-294-X.
 • Gaher, F. Logika pre každého. Bratislava : Iris, 1995. ISBN 80-967013-9-8.
 • Kolář, Petr. Argumenty filosofické logiky. Praha : Filosofia, 1999. ISBN 80-7007-121-4.
 • Machová, Svatava; Švehlová, Milena. Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-061-7.
 • Meyer, Michel. Rhetoric, language and reason. The Pennsylvania State University Press, 1994.
 • Szymanek, Krzysztof. Umění argumentace : terminologický slovník. 1. české vyd. V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0699-3.
 • Watzlawick, Paul; Bavelas, Janet Beavin,; Jackson, Don D. Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy. 2., rev. vyd., 1. v Newton Books. Brno : Newton Books, 2011. ISBN 978-80-87325-00-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 2 Winter