Course: Analytical Philosophy

« Back
Course title Analytical Philosophy
Course code KFI/ANFK
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Course content
Reference and singular terms: sense and reference of proper names (G. Frege), definite descriptions (B. Russell, P. F. Strawson, K. Donnellan), cluster theory of proper names (J. Searle), rigid designators and possible worlds (S. Kripke). Semantics and syntax: picture theory of language (L. Wittgenstein), meaning and verification, analytic a synthetic sentences (R. Carnap, W. v. O. Quine), meaning and truth conditions (D. Davidson, A. Tarski). Semantics and pragmatics: meaning as using of words, language games and rules (L. Wittgenstein), constatives and performatives, locution, illocution, perlocution (J. L. Austin), speech acts (J. Searle), meaning and intentionality, conversational implicatures (P. Grice).

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Individual study, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 44 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základních pojmech a koncepcích evropské filozofické tradice
popsat základní charakteristiky a principy fungování přirozených a umělých jazyků
rozumět základním pravidlům výrokové a predikátové logiky
professional skills
analyzovat a interpretovat odborný filozofický text v českém i anglickém jazyce
používat základní terminologii moderní filozofie, logiky a lingvistiky
diskutovat o abstraktních filozofických koncepcích a logicky argumentovat
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit klíčové pojmy, koncepce a teorie analytické filozofie
orientovat se ve vývoji analytického myšlení v kontextu filozofie 20. a 21. století
charakterizovat díla hlavních představitelů analytické filozofické tradice
professional skills
řešit problémy filozofie a vědy vyjasněním fungování jazyka
aplikovat různé teorie významu při zkoumání přirozených i umělých znakových systémů
analyzovat komunikaci z hlediska sémantiky, logiky a pragmatiky
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
Textual studies
Individual study
Students' portfolio
professional skills
Seminar
Discussion
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
Report
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during seminar
Quality of a written report
Oral exam
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Ayer, Alfred. Language, truth and logic. London: Golancz, 1936.
 • Dummett, Michael. Origins of analytical philosophy. Cambridge : Harvard University Press, 1994. ISBN 0-674-64473-5.
 • Fiala, Jiří. Analytická filosofie : druhá čítanka. 2., přeprac. vyd. Praha : O.P.S., 2006. ISBN 80-903733-1-9.
 • Fiala, Jiří. Analytická filosofie : první čítanka. 1. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-611-8_.
 • Fiala, Jiří. Analytická filosofie : první čítanka. 2. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-611-8.
 • Fiala, Jiří. Analytická filosofie : třetí čítanka ; uspořádal Jiří Fiala. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-238-9518-4.
 • Lycan, William G. Philosophy of language : a contemporary introduction. London ; Routledge, 2002. ISBN 0-415-17116-4.
 • Marvan, Tomáš. Otázka významu : cesty analytické filosofie jazyka. Vyd. 1. Praha : Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-33-0.
 • Peregrin, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-207-5.
 • Quine, Willard Van Orman. From a logical point of view. 9, Logico-philosophical essays. 2nd ed. Cambridge : Harvard University Press, 1999. ISBN 0-674-32351-3.
 • Waismann, F. Wittgenstein und der Wiener Kreis : aus dem Nachlass. Oxford, 1967.
 • WAISMANN, Friedrich a HARRÉ, Rom, ed. The principles of linguistic philosophy. Basingstoke: Macmillan. ISBN 0-333-62996-5.
 • Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. 1. vyd. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. ISBN 80-85241-30-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 1 Winter