Course: Ancient Philosophy

« Back
Course title Ancient Philosophy
Course code KFI/AFFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kočandrle Radim, PhDr. Ph.D.
Course content
The origins of philosophy. Mythos and logos. An investigation into the nature. Ionian and Italian branches of philosophy. Milesians. Pythagoreans, Xenophanes, Heraclitus, Parmenides and the Eleans. Empedocles and Anaxagoras. The Atomists. The Sophists and Socrates. Plato. Aristotle: logic, first philosophy, physics, ethics, politics. Hellenism: Stoicism, Epicureism, Scepticism. Neoplatonism.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture
  • Preparation for an examination (30-60) - 64 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat některé postavy a témata filosofie období antiky
popsat historické a kulturní reálie období antiky
professional skills
používat s porozuměním základní filosofickou terminologii
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
learning outcomes
professional knowledge
představit základní postavy a témata filosofie období antiky
charakterizovat nejdůležitější filosofické koncepce období antiky a vysvětlit jejich souvislosti
shrnout vybrané významné filosofické spisy období antiky
professional skills
analyzovat pramenné filosofické texty období antiky
interpretovat vybrané pasáže antických filosofických textů
sledovat argumentační postupy konkrétních antických autorů nebo vybraných textů
argumentovat a diskutovat o konkrétním tématu antické filosofie
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
  • Armstrong, A. H. Filosofie pozdní antiky. Praha: OIKOYMENH, 2002.
  • Graeser, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha : Oikoymenh, 2000. ISBN 80-7298-019-X.
  • Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy. 1-3. Cambridge, 1962.
  • Hussey, Edward. Presokratici. [1. vyd.]. [Praha] : Rezek, 1997. ISBN 80-86027-07-4.
  • Kahn, Charles H. Anaximander and the origins of Greek cosmology. Indianapolis : Hackett, 1994. ISBN 0-87220-255-0.
  • Kirk, G. S.; Raven, J. E.; Schofield, Malcolm. Předsókratovští filosofové : kritické dějiny s vybranými texty. Vyd. 1. Praha : Oikoymenh, 2004. ISBN 80-7298-110-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Winter