Course: Life in a wheelchair

« Back
Course title Life in a wheelchair
Course code KFE/ZV
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Wanka Pavel, Mgr.
Course content
1st The issue of diagnoses attract a wheelchair. 2nd Types of wheelchair. 3rd Basic technical parameters of the the wheelchair and their measurement. 4th Additions and modifications to the wheelchair. 5th Functionality and Stability sitting in a wheelchair. 6th Basic training handling wheelchair. 7th Techniques riding a wheelchair.. 8th Space requirements. 9th Reaching distance wheelchair. 10th Training transfers in model situations paraplegics. 11th Training transfers in model situations paraplegics. 12th Adapting the home environment wheelchairs. 13th An adaptation of the working environment wheelchairs.

Learning activities and teaching methods
Practicum
  • Contact hours - 22 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat všechny kosti, klouby, svaly, nervový systém podrobně je popsat a charakterizovat dle funkce
professional skills
poznat a ukázat na modelu či preparátu jednotlivé svaly, kosti, klouby a nervový systém
learning outcomes
jezdit na vozíku po rovině a v terénu
manipulovat s vozíkem jako asistent
provést základní druhy přesunů tělesně znevýhodněných klientů
? provést nácvik přesunů z vozíku do vany, na židli, na WC a na postel
na základě analýzy prostředí navrhnout základní úpravy vedoucí k soběstačnosti v domácím prostředí a umožňující pracovní zařazení
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Lecture with a video analysis
professional skills
Practicum
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Paraplegie, tetraplegie. Praha: Svaz paraplegiků - Centrum informací a pomoci Paraple.
  • Klusoňová, Eva. Ergoterapie v praxi. Vyd. 1. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
  • Kolář, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
  • Krivošíková, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Winter