Course: Bachelor Seminar

« Back
Course title Bachelor Seminar
Course code KFE/SBP
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Firýtová Rita, Mgr.
 • Steiniglová Tereza, Mgr.
Course content
1st Entering, schedule and conduct undergraduate work. 2nd Types of undergraduate work. 3rd Presentation of undergraduate work (structure, technical processing, editing, Stylistics). 4th Content page undergraduate thesis (choice of topics, job title and chapter, division of labor). 5th Content page undergraduate thesis (research methodology, content of each chapter). 6th Qualitative Research. 7th Quantitative research. 8th Literature (resources, research, methods of quotation). 9th The defense of the thesis. 10th Statistical Methods of BT. 11th Examples of solutions BT

Learning activities and teaching methods
Seminar
 • Contact hours - 11 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat základní pojmy užívané v rehabilitaci
popsat systém komprehenzivní rehabilitace v ČR a zahraničí
vyjmenovat součásti rehabilitace
zařadit ergoterapii, fyzioterapii, ortoptiku protetiku do systému rehabilitace
vyjmenovat odborné zdroje využívané v komprehenzivní rehabilitaci
professional skills
vyhledávat informace v literárních a elektronických zdrojích
vytvořit rešerši a esej
vyjadřovat se v základní terminologii komprehenzivní rehabilitace
learning outcomes
professional knowledge
popsat strukturu tvorby bakalářské práce
vyjmenovat a charakterizovat typy bakalářské práce
vysvětlit rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem
vyjmenovat vhodné zdroje pro vědeckou práci
professional skills
analyzovat a formálně správně citovat vhodné zdroje
vytvořit cíl projektu
formulovat výzkumné otázky
navrhnout vhodný typ výzkumu
provádět pilotní výzkum
vyhodnocovat výsledky
porovnávat s dalšími autory
vyvozovat závěry
teaching methods
professional knowledge
Seminar
professional skills
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • BRATKOVÁ, E. Metody citování a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Praha:Odborná komisepro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, 2007.
 • FARKAŠOVÁ, D. Výzkum v ošetřovatelství. Martin:Osveta, 2006. ISBN 80-8063-229-4.
 • Ivanová, Kateřina; Juríčková, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-0992-5.
 • Meško, Dušan; Katuščák, Dušan; Findra, Ján. Akademická příručka. null. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • Michalík, Petr; Roub, Zdeněk,; Vrbík, Václav. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 3. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7043-828-2.
 • Minářová, Eva. Stylistika češtiny. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4973-4.
 • Petráčková, Věra; Kraus, Jiří. Akademický slovník cizích slov. Vyd. 1, dotisk. Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0607-9.
 • Plecheta, Zdeněk. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2431-3.
 • Valešová, Monika. Metodický pokyn k tvorbě kvalifikační práce. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0156-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 2 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 2 Summer