Course: Physical activity for seniors

« Back
Course title Physical activity for seniors
Course code KFE/PAS1
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Poková Petra, Mgr.
 • Ryba Lukáš, Mgr.
 • Firýtová Rita, Mgr.
 • Hlaváčová Helena, Mgr.
Course content
The specifics of the musculoskeletal system of care for seniors (polymorbidity) Appropriate physical activities in later life Motivation, compliance, work group Specific testing of functional fitness in older adults Prescription of physical activity in older adults Use sporttesters in prescription of regular physical activity and older people Nordic Walking, theory and clinical significance

Learning activities and teaching methods
Discussion, Students' portfolio, Practicum
 • Contact hours - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat základní metabolické procesy a jejich význam
popsat vztahy mezi orgánovými soustavami pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle
charakterizovat individuální vývoj člověka a posoudit faktory ovlivňující jej v pozitivním a negativním směru
professional skills
využívat v souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a zdravotními potřebami vhodné a dostupné pohybové aktivity
ověřit jednoduchými testy úroveň zdravotně orientované zdatnosti a svalové nerovnováhy
vybrat z nabídky vhodné kondiční programy nebo soubory cviků pro udržení či rozvoj úrovně zdravotně orientované zdatnosti a samostatně je upravit pro vlastní použití
vybrat z nabídky vhodné soubory vyrovnávacích cvičení zaměřených na kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a korekci svalové nerovnováhy a samostatně je upravit pro vlastní použití
připravit organismus na pohybovou činnost s ohledem na následné převažující pohybové zatížení
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat fyziologické a patologické změny organismu ve stáří
popsat typickou polymorbiditu
vyjmenovat vhodné metody testování seniorů
popsat využití sporttesteru
definovat zásady preskripce pohybové aktivity v seniorském věku
professional skills
vyšetřit seniora vhodnou metodou testování
navrhnout pohybovou aktivitu na základě testování seniorů
pracovat se sporttesterem
teaching methods
professional knowledge
Students' portfolio
Discussion
professional skills
Practicum
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Dobeš, Miroslav; Dobešová, Petra. Cvičíme na velkém míči : 150 cviků pro zábavné domácí cvičení určené téměř všem věkovým kategoriím. 1. vyd. Havířov : DOMIGA, 1996. ISBN 80-902222-0-X.
 • Janda, V., Vávrová, M. Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia. suppl.25, 1992.
 • Kalvach,Z. a kol. Úvod do gerontologie a geriatrie I..
 • Kučera, Miroslav; Dylevský, Ivan. Sportovní medicína. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-725-7.
 • Máček, M., Smolíková, L. Pohybová léčba u plicních chorob : respirační fyzioterapie. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-010-2.
 • Máček,M.-Vávra,J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha, 1988.
 • Pavlů, Dagmar. Cvičení s Thera-Bandem : se zřetelem ke konceptu dle Brüggera. Vyd. 1. Brno : CERM, 2004. ISBN 80-7204-334-X.
 • PLACHETA Z. A KOL. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd.. Praha Grada Publishing,, 1999. ISBN 80-7169-271-9.
 • Rock, C. Thera-band základní cvičení. Zurich: Dr. Brugger-Institut GmbH, 1995.
 • Stejskal, P. Obesity, energy balance and its regulation. Acta Univ. Palacki. Olomuc. Gymnica, 2000.
 • Stejskal, P. Preskripce trvání tréninku, jeho energetického výdeje a týdenní frekvence v rámci aerobní části programu tělesné aktivity. Med. Sport .Bohem. Slovaca, 1993.
 • Stejskal, P. Proč a jak se zdravě hýbat.. Břeclav : Presstempus, 2004.
 • Stejskal, P. Výsledky komplexní redukční intervence u obézních mužů vyššího středního věku. Med. Sport. Bohem. Slovaca, 2003.
 • Turneber, Jan. Tai-či = Taijiquan : cvičení z čínských parků. Olomouc : Poznání, 2005. ISBN 80-86606-31-7.
 • Véle, F. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton, 2006.
 • Véle, F. Kineziologie posturálního systému. Praha: Univerzita Karlova, 1995.
 • Véle, F. Kineziologie pro klinickou praxi.. Praha : GRADA , 1997.
 • Véle, František. Kineziologie a patokineziologie. [S.l. : s.n.,], 1994.
 • Vojáčková, H. Pohybem ke zdraví a kráse pracující ženy. Praha: SZdN, 1961.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (1) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies General Nurse (2014) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (1) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 1 Winter
Faculty of Health Care Studies General Nurse (1) Health service 2 Winter
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 1 Winter