Course: DEFENCE OF BACHELOR THESIS

« Back
Course title DEFENCE OF BACHELOR THESIS
Course code KFE/OBP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Kott Otto, MUDr. CSc.
Course content
Preparing PowerPoint presentations. Preparation of replies and comments based on the expert opinions of the thesis developed by the opponent and the supervisor. Consultation with a supervisor. Own defense before a commission.

Learning activities and teaching methods
Seminar
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyhledat a analyzovat odbornou literaturu k zadanému tématu
charakterizovat klíčové body problematiky
professional skills
položit výzkumnou otázku k problematice
vybrat vhodné metody testování
shromáždit a vyhodnotit empirická data
porovnat výsledky s dalšími studiemi a diskutovat nad nimi
sepsat písemnou zprávu
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat svou bakalářskou práci před komisí
professional skills
prezentovat výsledky své samostatné výzkumné práce před odbornou komisí
obhájit svůj projekt a volbu metod vědecké práce
kriticky zhodnotit dosažené výsledky
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
  • IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ. L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0992-5.
  • MICHALÍK, P., ROUP, Z., VRBÍK. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. ISBN 80-7043-458-9 .
  • Němcová, Jitka; Mauritzová, Ilona. Manuál k úpravě písemných prací : text pro posluchače zdravotnických studijních oborů. Plzeň : Maurea, 2011. ISBN 978-80-902876-8-6.
  • Valešová, Monika. Metodický pokyn k tvorbě kvalifikační práce. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0156-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (2014) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Orthotics-Prosthetics (2015) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (1) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Occupational Therapy (2014) Health service 3 Summer
Faculty of Health Care Studies Physiotherapy (1) Health service 3 Summer